Ogłoszenie nr 560432758-N-2021 z dnia 10.06.2021 r.
Wołomin: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym remoncie drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Wołomin w ramach zadania Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605719-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510534933-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, Krajowy numer identyfikacyjny 13269344000000, ul. Prądzyńskiego  3, 05-200  Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail bzp@powiat-wolominski.pl, faks 22 7765093.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym remoncie drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Wołomin w ramach zadania Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SPW.272.92.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym remoncie drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Wołomin w ramach zadania Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce

II.4) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
71247000-1,
71540000-5,
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 15.12.2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym remoncie drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Wołomin w ramach zadania Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt,  ,  ul. Kielecka 37,  ,  Chmielnik,  kraj/woj. świętokrzyskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 7200 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/05/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji zamówienia: 31.05.2021 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wydłużającymi się robotami budowlanymi.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych