Ogłoszenie nr 560439185-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap V
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560439176-N-2022
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510410663-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. Stanisława Staszica  3, 27-230  Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205, e-mail alicja.jasztal@brody.info.pl, faks 412 711 231.
Adres strony internetowej (url): www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap V
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
I.271.EOD.20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę/oferty na dowolną część zamówienia w dowolnej konfiguracji. Zadanie nr 1 Budowa oświetlenia zagospodarowania terenu – II etap w ramach projektu: „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w dolinie Kamiennej” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 313035T. Zakres prac obejmuje ustawienie 69 słupów oświetleniowych posadowionych na fundamentach prefabrykowanych z zastosowaniem opraw ulicznych z matrycą LED Zadanie nr 2 Budowa chodnika, ścieżki do biegania, dwóch ścieżek rowerowych przy drodze gminnej nr 313035T Ruda – Styków (nad Zalewem) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika o szerokości 2m z kostki betonowej gr 8cm na całej długości drogi. Budowa ścieżek rowerowych poprzez wykonanie poszerzenia istniejącej drogi o 2,5m. Wykonanie ścieżki do biegania o długości 1370m i szerokości 2m o nawierzchni z materiałów syntetycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1 i 2) zawiera załączony do postępowania przedmiar robót i dokumentacja projektowa

II.4) Główny kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV:
45316110-9,
45100000-8,
45220000-5,
45200000-9,
45233200-1,
45233290-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zadanie nr 2 - 28.04.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap V
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/01/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Budromost - Starachowice,  ,  Wąchock ul. Św. Rocha 31,  27-215,  Wąchock,  kraj/woj. świętokrzyskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2683473.04 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/04/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający dopuszczał zgodnie z zapisami SIWZ możliwość zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji zadania spowodowana była wystąpieniem nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia, których wpływ ma prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy jak i wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przedmiotem zamówienia.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych