Ogłoszenie nr 560439189-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Brody: Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582177-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510204857-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. Stanisława Staszica  3, 27-230  Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205, e-mail alicja.jasztal@brody.info.pl, faks 412 711 231.
Adres strony internetowej (url): www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
I.271.WK.20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zadania jest budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap Przedmiotowy budynek został zaprojektowany na planie prostokąta, jako wolnostojący o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej, nakryty czterospadowym dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem wykonanym z gontu drewnianego. W pierwszym etapie zostały wykonane ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, słupy, ściany nośne oraz strop.

II.4) Główny kod CPV: 45262520-2
Dodatkowe kody CPV:
45432100-5,
45262600-7,
45261000-4,
45443000-4,
45332300-6,
45332200-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.05.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/10/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GREI" Grzegorz Bafia,  ,  ul. Henryka Sienkiewicza 28/15 ,  25-301,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 338879.43 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/05/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający dopuszczał zgodnie z zapisami SIWZ możliwość zmiany terminu. Zmiana terminu spowodowana była wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, niskimi temperaturami, silnymi wiatrami niepozwalającymi na prowadzenie prac oraz uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej jakości wykonanych robót.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych