Ogłoszenie nr 560427571-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Trzebownisko: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz z przebudową części pomieszczeń w istniejącym budynku.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515010-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510069247-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebownisko, Krajowy numer identyfikacyjny 69058215700000, ul. Trzebownisko  976, 36-001  Trzebownisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 713 700, e-mail z.pawlarczyk@trzebownisko.pl, faks 177 713 719.
Adres strony internetowej (url): www.bip.trzebownisko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz z przebudową części pomieszczeń w istniejącym budynku.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BR. 271.1. 2 .2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz z przebudową części pomieszczeń w istniejącym budynku z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji powyższej inwestycji. Istniejący Zespół Szkół w Zaczerniu zlokalizowany jest na działce nr ewidencyjnych 3865. Budynek składa się z segmentów: 1) część dydaktyczna ( 3 kondygnacyjna -piwnica, parter, piętro) sale dydaktyczne wraz z częścią administracyjną i kotłownia zlokalizowaną w piwnicy. W części dydaktycznej od strony wschodniej na parterze oraz piętrze zlokalizowane jest przedszkole – 4 grupy. 2) cześć żywieniowa ( 2 kondygnacje- piwnica, parter) na parterze znajduje się stołówka wraz z kuchnia, segment zlokalizowany od strony północnej 3) blok sportowy (1 kondygnacja-parter+ antresola) zlokalizowany w części południowo-wschodniej, sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym i magazynowym. Wewnątrz kompleksu znajduje się dziedziniec-patio. Na działce są zlokalizowane dwa trzy zabaw (cześć wschodnia przy przedszkolu i zachodnia). Zespół Szkół korzysta z boiska szkolnego zlokalizowanego w południowej części działki. Zakres dokumentacji: A. zaprojektowanie budowy nowego budynku przedszkola wraz z przewiązką komunikacyjną pomiędzy projektowanym przedszkolem a szkołą, B. zaprojektowanie remontu części istniejącego budynku przedszkolnego na szkołę, C. zagospodarowanie terenu. Dokumentacja projektowa ma uwzględniać niezbędne pomieszczenia, konieczne do funkcjonowania kompleksu budynków zgodnie z przepisami prawa, oraz pożądane przez Zamawiającego i ma uwzględniać: A. NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA - należy przewidzieć następujące pomieszczenia: 1) 8 grup (po 25 dzieci) usytuowanych od południa, południowego wschodu lub południowego zachodu • Wszystkie skrzynki elektryczne, hydranty wewnętrzne itp. montować we wnękach, tak aby do wysokości 1,6 m nie było wystających poza lico ściany elementów niebezpiecznych dla dzieci. • Przy salach zajęć dla dzieci zaprojektować magazyn na leżaki (w grupach dla dzieci młodszych 3 i 4 latki) oraz zespół sanitarny bezpośrednio dostępny z sali. • Należy przewidzieć wgląd z sali do pomieszczeń sanitarnych przez naświetle . • W zespole sanitarnym przewidzieć: 3 miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach, 3 umywalki o zmniejszonych wymiarach, 1 natrysk. • Okna z sal otwieralno-uchylne min 50% uchylne, • W oknach od południa i zachodu zaprojektować rolety zewnętrzne, • Zaprojektować aranżacje sal (dobór kolorów, materiałów, rozkład mebli) 2) Szatnie z odrębnymi boksami dla każdego oddziału powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia i holu. 3) Zaprojektowanie części administracyjnej 4) Węzeł sanitarny ogólnodostępny ( WC dla niepełnosprawnych) 5) Hall i ciągi komunikacyjne - Powierzchnia komunikacji nie powinna przekraczać 30 % powierzchni wszystkich pomieszczeń. 6) Schowki porządkowe – wyposażone w zlew i zawór czerpalny ze złączka do węża oraz mechaniczną wentylacje, 7) Pomieszczenie serwerowni z mechaniczną wentylacje 8) Przedszkole ma posiadać oddzielne wejście , 9) Należy zaprojektować instalacje niskoprądowe w szczególności: • Instalacja monitoringu: monitoring na zewnątrz oraz na korytarzach oraz w szatni, • Instalacja domofonowa z kontrolą dostępu, • Instalacja gniazd sieci internetowej na salach dla dzieci, • Instalacja alarmowa, 10) Kotłownia gazowa dla nowo - projektowanego budynku, 11) Należy przewidzieć miejsce gdzie będzie można zorganizować imprezę: zabawę karnawałową dla dzieci, występy np. poprzez dodatkową większą sale, 12) Żywienie dzieci przedszkolnych będzie się odbywało na istniejącej stołówce w szkole, dlatego też należy zaprojektować łącznik pomiędzy istniejącą szkołą a przedszkolem. W miejscu połączenia łącznika ze szkołą należy przewidzieć w dokumentacji wykonanie niezbędnych robót: usunięcie kolizji- przebudowę części pomieszczeń wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, B. ISTNIEJĄCY BUDYNEK: 1) Należy ująć w dokumentacji projektowej przeniesienie istniejących 4 oddziałów przedszkolnych do nowego budynku. Sale po istniejącym przedszkolu zostaną przeznaczone dla szkoły w związku z tym należy uwzględnić ten fakt w opracowaniu. Szczegółowy zakres do ujęcia w dokumentacji zostanie ustalony podczas przeglądu budynku z Wykonawcą dokumentacji projektowej,- cześć remontowana ma być dostosowana do obowiązujących przepisów- w szczególności izolacyjności cieplnej. 2) Należy przewidzieć remont sanitariatów, 3) Zapewnienie poprawnej komunikacji do budynku szkoły. Budowa nowego budynku przedszkolnego nie może utrudniać dojść do istniejącej szkoły, 4) Zaprojektowanie zagospodarowania dziedzińca-patio, C. ZAGOSPODAROWANIE TERENU należy przewidzieć: 1) dojścia, dojazdy, parkingi, 2) przełożenie istniejących sieci i przyłączy kolidujących z budową oraz wykonanie nowych,( np. kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, woda, gaz, prąd) 3) ogrodzenie, 4) oświetlenie terenu, 5) Zewnętrzny plac zabaw wraz z przeniesieniem istniejącego, 6) Ewentualna wycinka drzew, krzewów, nasadzenia, 7) Zagospodarowanie istniejących placów przy budynku, 8) Przebudowa drogi dojazdowej Zakres opracowania ma obejmować działki: 3865, 3861. Wszystkie rozwiązania techniczne, architektoniczne oraz funkcjonalne należy uzgodnić z Zamawiającym, Budynek powinien być wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Zakończenie instalacji wewnętrznych należy ująć w projektach wykonawczych, Dokumentacja będzie posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia i oświadczenie wykonawcy, że projekt został wykonany zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami oraz jest kompletny z punktu celu, któremu ma służyć. Zakres zamówienia obejmuje uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, ekspertyz oraz zgłoszeń, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być oprawiony, trwale zszyty mieć ponumerowane strony i rysunki.

II.4) Główny kod CPV: 71240000-2
Dodatkowe kody CPV:
71220000-6,
71327000-6,
71000000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 21.04.2020r. do 21.04.2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/04/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
konieczność koniecznośc zwiekszenia zakresu rzeczowego dokumentacji, koniecznośc wydłużenie terminu wykonania umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na etapie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej Zamawiający nie miał informacji o ewentualnym pozyskaniu środków zewnętrznych na rozbudowę szkoły. W listopadzie pojawiła się możliwość dofinansowania lecz kryterium przyznania środków było, iż budynek ma posiadać odnawialne źródła energii. W związku z powyższym wynikła konieczność zmiany umowy poprzez zwiększenie zakresu rzeczowego, którego Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zostały spełnione przesłanki z art. 144 ust.1 pkt.3 ustawy pzp: -przesłanka o konieczności zmiany umowy jest okolicznością, której zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć - wartości zamówienia przekracza 50%wartości zamówienia Na podstawie art. 144 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwiększa się zakres rzeczowy dokumentacji projektowej, poprzez Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na projektowanym budynku oraz istniejącej części szkoły. Na podstawie § 14 ust. 2 pkt.1 lit a) i h) umowy ; wydłuża się termin realizacji umowy o 45 dni, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, czyli 21 kwietnia 2021+ 45 dni= 5czerwca 2021r. – 5 czerwca jest to dzień wolny od pracy (sobota) dlatego ustala się termin wykonania umowy do dnia roboczego tj.7 czerwca 2021r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych