Ogłoszenie nr 560402109-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Kłecko: Przebudowa drogi gminnej nr 283016P w miejscowości Bojanice (km 0+000 – 0,993,93)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540346-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510173372
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłecko, Krajowy numer identyfikacyjny 63125946500000, ul. ul. Dworcowa  14, 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270125, e-mail przetargi@klecko.pl, faks 614270221.
Adres strony internetowej (url): http://bip.klecko.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 283016P w miejscowości Bojanice (km 0+000 – 0,993,93)
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RIG.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 283016P w miejscowości Bojanice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2194P do granicy działek 79 i 80/1 (prawa strona) w granicach pasa drogowego, polegająca na przebudowie istniejącej nawierzchni z warstwą ścieralną bitumiczną, budowie jednostronnego chodnika oraz nawierzchni zjazdów zlokalizowanych wzdłuż odcinka objętego zadaniem. 2. W ramach przebudowy wykonany zostanie również peron dla autobusu szkolnego oraz odtworzone zostaną istniejące rowy zlokalizowane po zachodniej (lewej) stronie drogi. 3. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano 2 przejścia dla pieszych (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową oraz w okolicy placu sportowego) oznakowane za pomocą aktywnych znaków D-6 wraz z oświetleniem przejścia. Projekt obejmuje również budowę zjazdu publicznego (istniejący zjazd gruntowy) na działkę nr, 79 na której zlokalizowany jest plac zabaw oraz boisko, dodatkowo na działce nr 79 autobus szkolny dokonuje nawrotu. 4. Szczegółowy zakres inwestycji przewiduje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 283016P w miejscowości Bojanice polegającej na wykonaniu poszerzenia istniejącej nawierzchni z warstwą ścieralną bitumiczną do szerokości 4,5m, budowie chodnika jednostronnego z warstwą ścieralną z kostki brukowej betonowej, nawierzchni zjazdów oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z wykonaniem regulacji skarp i trawników. Realizacja prac drogowych obejmować będą następujące roboty: a) prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów projektowanych (prowadzone przez cały okres wykonywania prac budowalnych); b) wykonanie oznakowania tymczasowego; c) zdjęcie warstwy humusu grubości 15cm w miejscach istniejących pasów zieleni; d) wykonanie prac rozbiórkowych istniejących nawierzchni zjazdów; e) wykonanie ław betonowych pod projektowane krawężniki i obrzeża; f) ustawienie projektowanych krawężników betonowych i obrzeży; g) wykonanie koryta projektowanej nawierzchni; h) wykonanie konstrukcji zjazdów i chodników, poszerzenia; i) wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni; j) odtworzenie rowów przydrożnych poprzez wyprofilowanie skarp i dna; k) humusowanie i obsianie trawą powierzchni zielonych; l) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; m) przeprowadzenie prac porządkowych; n) usuniecie oznakowania tymczasowego związanego z prowadzonymi pracami. 5. Zadanie należy zrealizować zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym autorstwa firmy: MIM-Projekt Magda Wojciechowska, Kowalew ul. Kościelna 26, 63-300 Pleszew, oraz z dokonanym zgłoszeniem w organie architektoniczno-budowlanym. 6. Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień niniejszej specyfikacji. 7. Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji przedsięwzięcia w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.

II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
45233220-7,
45233223-8,
45233222-1,
45233261-6,
45233270-2,
45233290-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do 30.11.2020 roku
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 283016P w miejscowości Bojanice (km 0+000 – 0,993,93)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/07/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.,  przetargi@kowalskibudownictwo.pl,  l. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 736032.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
nie dotyczy


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/11/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wpływem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego nr (Rb) 1/2020/RIG.271.5.2020 Strony postanowiły, na postawie art. 15r ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 15r ust. 3 oraz art. 15r ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374 z dnia 07.03.2020 r. ze zmianami), w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w zw. z § 14 ust. 4 pkt 1f Umowy nr (Rb) 1/2020/RIG.271.5.2020, o zmianie umowy o udzielenie zamówienia publicznego nr (Rb) 1/2020/RIG.271.5.2020 zawartą w Kłecku w dniu 03.07.2020 r. na roboty budowlane związane z Przebudową drogi gminnej nr 283016P w miejscowości Bojanice (km 0+000 – 0,993,93) poprzez zmianę terminu wykonania umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych