Ogłoszenie nr 560437280-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Nowa Ruda: Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn : Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” - powtórzone
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt przewidziany do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527120-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500093677-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500075189-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Nowa Ruda, Krajowy numer identyfikacyjny 89071793500000, ul. Rynek  1, 57-400  Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8720339, 8720300, e-mail wrm@um.nowaruda.pl, miasto@um.nowaruda.pl, faks (074) 872 22 68.
Adres strony internetowej (url): http://www.nowaruda.biuletyn.net/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn : Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” - powtórzone
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WI.271.10.2018/MF
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywania czynności Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) organizację procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności: ocena dokumentacji projektowej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, przygotowanie i przeprowadzenie wyboru wykonawcy zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowaloności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” . 2) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, w tym w szczególności: pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót 3) wykonanie czynności inżyniera kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji 3.1.1. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywania czynności inżyniera kontraktu zalicza się w szczególności: 1) sprawdzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej jej stanu, wskazania elementów dokumentacji wymagających poprawek oraz przydatność do wykonania przewidzianego zadania, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 29-30 i 31 Upzp) 2) przygotowanie w terminie do 7 dni od dnia dokonania oceny, o której mowa w pkt. 1, dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 3) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, włącznie z zamieszczeniem w BZP: ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy), ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 4) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów związanych z prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą i wynikającą z wytycznych i umowy o dofinansowanie projektu. 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyboru wykonawcy na działania promocyjne w ramach projektu (zamówienie do 30.000 euro). Zamówienie należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowaloności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 6) przygotowanie i przeprowadzenie wyboru wykonawcy na dostawę wyposażenia dla partnerów projektu w ramach projektu (zamówienie do 30.000 euro). Zamówienie należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowaloności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 7) reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, 8) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, 9) przekazanie wykonawcy robót budowlano-montażowych terenu budowy, 10) wypełnianie w imieniu Zamawiającego jego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, a związanych z realizacją niniejszej umowy, 11) koordynowanie prac wykonywanych przez wykonawcę robót budowlano-montażowych, 12) sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją zadań określonych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót, 13) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności, 14) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 15) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji zadania inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji, 16) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umowy zawartej z wykonawcą zadania inwestycyjnego, przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowie, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian, 17) prowadzenie narad roboczych min. 2 razy w miesiącu na terenie budowy zadania inwestycyjnego oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad, 18) Na wykonawcy ciąży obowiązek w uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i udział w uzyskaniu ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zadania inwestycyjnego (jeśli jest wymagane), 19) dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się do: a) stwierdzenie gotowości do odbioru, b) przeprowadzenia przy udziale Zamawiającego odbiorów robót częściowych, odbioru końcowego oraz ostatecznego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego użytkownikowi, c) egzekwowanie od Wykonawców i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej, d) skompletowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach zadania inwestycyjnego, e) dokonywanie czynności sprawdzania wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez wykonawcę robót budowlano-montażowych, 20) sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur wykonawcy robót, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur /w tym protokołów odbioru/ pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, 21) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz dokonanie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 22) akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczonych przez wykonawcę robót próbek materiałów, 23) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji, w sprawach wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego, w granicach udzielonych pełnomocnictw, 24) naliczanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawcy robót budowlano-montażowych i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu, 25) sporządzanie wniosków o płatność oraz dokumentów związanych ze sprawozdawczością zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie 26) archiwizację korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu zadania inwestycyjnego lub rozwiązaniu niniejszej umowy.P 27) W zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej Wykonawca zobowiązany jest do: a) ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie, b) przygotowywania niezbędnych danych koniecznych do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentów wymaganych umową o dofinansowanie (w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym) w terminach umożliwiających Zamawiającemu właściwe sporządzenie tych dokumentów, c) przygotowywania harmonogramów robót i płatności, d) przygotowywania harmonogramów planowanych wydatków w ramach zadania, e) przygotowywania Pośrednich świadectw płatności, f) przygotowywania materiałów koniecznych do wniosków o płatność, g) przygotowania innych dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, wynikających z umowy lub żądań Instytucji Wdrażającej, h) pomiaru wartości wskaźników realizacji zadania w zakresie osiągniętych produktów zgodnie ze wskaźnikami określonymi w umowie o dofinansowanie, 28) Wykonawca będzie sporządzać: a) plan Płatności w formie uzgodnionej z Zamawiającym, b) harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy, c) zestawienie planowanych wydatków w ramach Projektu, mające na celu określenie zapotrzebowania na środki współfinansowania i/lub prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny, d) dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków o płatności okresowe, płatności zaliczkowe, okresowe e) dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o płatność końcową, f) dokumenty niezbędne do przygotowania sprawozdania okresowego, rocznego oraz sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, g) inne dokumenty i informacje związane z realizacją Projektu, wynikające z umowy lub żądań Instytucji Pośredniczącej, h) pomiar wartości wskaźników produktu i rezultatu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi określonymi w umowie o dofinansowanie, i) przygotowywanie ewentualnych zmian do umowy o dofinansowaniu, zmian do Wniosku i harmonogramu rzeczowo-finansowego, j) tabele rozliczenia wydatków na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. k) opracowanie dokumentów OT i PT zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych 29) W okresie gwarancji jakości i okresie rękojmi za wady do zadań Wykonawcy będzie należało: a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, b) nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad lub usterek, c) dokonywanie w okresie gwarancyjnym (przy udziale Zamawiającego), corocznych przeglądów robót i opracowywanie na ich podstawie raportów, d) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad lub usterek, e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów wraz z rozpatrywaniem roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich, f) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, g) dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności, h) wnioskowanie po wystawieniu Świadectwa Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania. i) Na wniosek Zamawiającego uczestniczenie w kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione instytucje. 3.1.2. Uwagi ogólne 1) Za termin rozpoczęcia realizacji ustala się dzień podpisania Umowy. 2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 60 miesięcy od daty zakończenia ostatniego zadania inwestycyjnego objętego robotami budowlano-montazowymi. 3) Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji umowy na roboty budowlane na dzień 30 czerwca 2019 roku. 4) Szacowany koszt robót realizacji robót budowlano-,montażowych wynosi: 10.762.557,25 zł brutto 3.2 Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do IDW) cenę realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 3.9 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, czynności w zakresie: zarządzania i rozliczania projektem. 3.9.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.9.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.9.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9 czynności.

II.4) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:
71541000-2,
71520000-9,
71530000-2
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30 czerwca 2019 roku
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/03/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zwiększenie wartości wynagrodzenia, zmiana terminu realizacji
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wydłużenie terminu realizacji robót budowalnych
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych