Ogłoszenie nr 560436386-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Lublin: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wodociągowego do obiektu technicznego obejmującej rozbudowę doziemnej instalacji wodociągowej na terenie zamkniętym i miejskim w m. Wysoka Głogowska
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570549558-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510428027-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa  1a, 20-020  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (url): www.rzilublin.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna MON
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wodociągowego do obiektu technicznego obejmującej rozbudowę doziemnej instalacji wodociągowej na terenie zamkniętym i miejskim w m. Wysoka Głogowska
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
4.026/20/PO/WIB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wodociągowego do obiektu technicznego obejmująca rozbudowę doziemnej instalacji wodociągowej na terenie zamkniętym i miejskim w m. Wysoka Głogowska. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
45233222-1,
45216200-6,
45231300-8,
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 07.01.2022r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wodociągowego do obiektu technicznego obejmującej rozbudowę doziemnej instalacji wodociągowej na terenie zamkniętym i miejskim w m. Wysoka Głogowska.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/04/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Lider- ECORES sp. z o.o.,  ,  ul. Kaczeńcowa 5,  35-604,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie
partner- Paweł Lisowski - Zakład Instalacyjno-Budowlany "LISBUD",  ,  Pstrągowa 340,  38-121,  Pstrągowa,  kraj/woj. podkarpackie
partner- ELEKTROTEX Tadeusz Szajnar,  ,  Kosina 639,  37-112,  Kosina,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 987686.78 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana harmonogramu rzeczowo - finansoweg
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania umowy z 07.01.2022r. na 30.11.2021r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku ze zmianą kwoty na realizację przedmiotu umowy w 2021r i 2022r określonej w Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej oraz Planie Finansowym Zamawiającego oraz przeniesienie środków na realizację przedmiotu umowy z 2022r na 2021r zmianie ulega termin wykonania Przedmiotu umowy z 07.01.2022r na 30.11.2021r. W związku ze zmianą limitu finansowego w 2021 i 2022 r występuje konieczność zmiany załącznika nr 3 - harmonogramu rzeczowo - finansowego
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych