Ogłoszenie nr 560427585-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Łódź: „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568747-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510175494-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47082297900000, ul. ul. Niciarniana  41, 92-320  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 761 818, e-mail mczp@mczp-lodz.pl, faks 426 761 888.
Adres strony internetowej (url): https://www.nbip.pl/mopitu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sp zoz
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z kontynuacją budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul.Niciarnianej 41.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
28.08.2020-15.11.2020
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/11/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wymiana nienośnego gruntu (nasypowego) Demontaż starego ogrodzenia od strony sąsiada i montaż zdemontowanego ogrodzenia od strony ul. Papierniczej Podniesienie i regulacja istniejących studni na kanalizacji deszczowej i sanitarnej Pokruszenie i wywiezienie brył betonowych po wcześniejszych betonowaniach.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po zbadaniu stanu robót, stwierdzona została konieczność wykonana robót nie przewidzianych w pierwotnym zakresie prac. Ad.1. Podczas korytowania terenu pod kostkę betonową w rejonie wyburzonego drewnianego budynku gospodarczego, natrafiono na grunt nasypowy ( pozostałości po ceglanych ławach fundamentowych, fragmenty płyt pilśniowych, resztki folii, gruz budowlany), który nie może być podbudową pod kostkę. Jest to miejsce dojazdu dla „śmieciarek” ( sprzęt transportowy ciężki) do kontenerów na odpady. Dlatego należy wybrać warstwę gruntu nienośnego ok. 1,00 m, do wierzchu gruntu rodzimego i różnicę wysokości uzupełnić warstwami piasku i tłucznia zagęszczanymi mechanicznie. Ad.2. Istniejące ogrodzenie z siatki od strony południowej i wschodniej, na odcinku ok. 32 m jest w złym stanie technicznym (siatka pogięta i opuszczona, słupki z kątowników zwichrowane).Ponieważ od strony ul. Papierniczej zaprojektowane jest nowe ogrodzenie a istn. będzie zdemontowane, więc przęsła te należy zamontować w miejscu zniszczonej siatki. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym należy pomalować farbą nawierzchniową. Ad.3. Studzienki na kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wymagają podniesienia i wyregulowania z powodu zagłębienia ich wierzchu( ok. 40 cm ) w stosunku do poziomu projektowanego terenu. Ad.4. Na terenie działki, w różnych jej miejscach są betonowe „placki” jako pozostałości (odpady) po wcześniejszych betonowaniach w różnych okresach trwania prac budowlanych. Ponieważ nie można ich wykorzystać z uwagi na nierówności i różne poziomy w terenie, należy je rozdrobnić i wywieżć.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych