Ogłoszenie nr 560436191-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Bochnia: Rewaloryzacja Plant Salinarnych” projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540913-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510116739-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Bochnia, Krajowy numer identyfikacyjny 52389600000000, ul. ul. Kazimierza Wielkiego  2, 32-700  Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 61 49 100, e-mail umb@um.bochnia.pl, faks 014 611 83 99.
Adres strony internetowej (url): www.bochnia.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewaloryzacja Plant Salinarnych” projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.11.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: „Rewaloryzacja Plant Salinarnych” projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 2. Zamówienie obejmuje przebudowę i remont budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni przy ul. Orackiej nr 2 i 4 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, gazową wraz z kotłownią gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej połączoną ze zmianą sposobu ich użytkowania na budynki usługowe, budowę przyłączy do tych budynków oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. 3. Na ww. zakres robót zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę nr 664/2017 z dnia 29.09.2017 r., decyzję o pozwoleniu na budowę nr 665/2017 z dnia 29.09.2017 r. oraz decyzje pozwolenia konserwatorskiego OZT.5146.54.2017. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) przedmiary robót; 2) dokumentacja projektowa; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 4) decyzje i uzgodnienia; 5) wzór umowy; 5. Zamówienie obejmuje również: 1) sporządzenie szczegółowego haromonogramu rzeczowo finansowego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, harmonogram stanowił będzie załącznik do umowy. 2) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym również sporządzenie zatwierdzonej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót; 3) sporządzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 4) utrzymanie należytego i prawidłowego oznakowania oraz bezpiecznego poruszania się pieszych oraz pojazdów na terenie budowy przez cały okres realizacji zadania; 5) powiadomienie właścicieli lub zarządców sieci istniejącego uzbrojenia terenu oraz zapewnienia prawidłowego nadzoru branżowego – zgodnie z protokołem narady koordynacyjnej; 6) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę oraz wydanym pozwoleniem konserwatorskim zapewnienie udziału odpowiedniej kadry w tym kierownika budowy i kierowników robót w zakresie objętym zamówieniem; 7) zapewnienie nadzoru dendrologicznego i archeologicznego w trakcie prowadzonych prac, w zakresie objętym zamówieniem – zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i pozwoleniem konserwatorskim; 8) zapewnienie nadzoru osoby uprawnionej do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich, przez osobę która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich; 9) zapewnienie nadzoru osoby uprawnionej do prowadzenia prac konserwatorskich oraz restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru przez osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury; 10) przeprowadzenie archeologicznych wykopaliskowych badań ratowniczych w przypadku wystąpienia konieczności; 11) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi odbiorami oraz dopełnieniem wszelkich formalności prawno-administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia do użytkowania obiektów w PINB w Bochni (w razie wystąpienia konieczności Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać pozwolenie na użytkowanie części obiektu); 12) zagospodarowanie odpadów pochodzące z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 6. Wykonawca zobowiązany będzie posiadania ubezpieczenia placu budowy od odpowiedzialności cywilnej (OC) w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków z limitem odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a. Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy wszystkich osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, w tym: roboty ziemne, remontowe i montażowe. Konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe i najmu sprzętu. 8. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.

II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45111100-9,
45111300-1,
45262500-6,
45300000-0,
45330000-9,
45310000-3,
45311000-0,
45315300-1,
45317000-2,
45331100-7,
45333000-0,
45331110-0,
45331200-8,
45410000-4,
45420000-7,
45430000-0,
45442100-8,
45443000-4,
45450000-6,
45315700-5,
45315100-9,
45314300-4,
45316100-6,
45311100-1,
45311200-2,
45312311-0,
45231300-8,
45262212-0,
45233200-1,
45233340-4,
45236250-7,
45236290-9,
45233260-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia wszelkich robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 września 2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Rewaloryzacja Plant Salinarnych” projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/07/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Robert Nowak wspólnik spółki cywilnej „PROFIT” S.C. R. Nowak, J. Wietecha, M. Wietecha,  kontakt@profitkrakow.pl,  ul. Tadeusza Śliwiaka 53,,  30-798,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Jerzy Wietecha wspólnik spółki cywilnej „PROFIT” S.C. R. Nowak, J. Wietecha, M. Wietecha,  kontakt@profitkrakow.pl,  ul. Tadeusza Śliwiaka 53,,  30-798,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Marek Wietecha wspólnik spółki cywilnej „PROFIT” S.C. R. Nowak, J. Wietecha, M. Wietecha,  kontakt@profitkrakow.pl,  ul. Tadeusza Śliwiaka 53,,  30-798,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4203547.07 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych szczegółowo opisanych protokołem konieczności nr 1 z dnia 10.08.2021 r. oraz protokołem konieczności nr 2 z dnia 20.09.2021 r. Zwiększenie wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych o łącznej wartości: 124 766.25 zł brutto
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych szczegółowo opisanych protokołem konieczności nr 1 z dnia 10.08.2021 r. oraz protokołem konieczności nr 2 z dnia 20.09.2021 r. Zwiększenie wynagrodzenia za wykonania robót zamiennych o łącznej wartości: 111 639,78 zł brutto
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wynagrodzenia nastąpiłam z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz robót zamiennych opisanych w protokole konieczności nr 1 z dnia 10.08.2021 r. wykonanie robót dodatkowych w zakresie: 1. Przemurowania wieńca budynku Kuźni; 2. Wykonania nadproży stalowych nad drzwiami wejściowymi do centrum informacji turystycznej; 3. Wykonania pochylni na odcinku pomiędzy informacją turystyczną, a zapleczem sanitarnym oraz wykonaniem stopnia wewnętrznego w części pomiędzy kawiarnią a zapleczem; 4. Na etapie prac rozbiórkowych z uwagi na zły stan techniczny istniejącej ściany wewnętrznej (liczne przemurowania, ubytki, nierówne i niestabilne cegły), zaszła konieczność całkowitego rozebrania i ponownego wymurowania ściany wewnętrznej, wraz z wykonaniem wzmocnienia jej fundamentu podwaliną betonową oraz wieńcem; oraz wykonania robót zamiennych w zakresie: 1. Na etapie realizacji zadania oraz z uwagi na konieczność dostosowania wymiarów parapetów do elewacji budynku, nowych okien oraz lica ściany zewnętrznej z cegły, zaszła konieczność wykonania robót zamiennych w postaci wykonania grubszego parapetu; 2. Rozbiórka istniejących wewnętrznych, nienośnych ścian murowanych i zastąpienie ich lekką zabudową z płyt gipsowo-kartonowych dla części obiektu obejmującej zaplecze kawiarni, kotłownię, zaplecze centrum informacji turystycznej oraz sanitariaty dla kawiarni. Zmiana wynagrodzenia nastąpiłam z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz robót zamiennych opisanych w protokole konieczności nr 2 z dnia 20.09.2021 r. wykonanie robót dodatkowych w zakresie: 1. Wykonania systemu audio nagłośnienia obszaru centrum informacji turystycznej budynku kuźni; 2. Wykonania listw przyściennych podłogowych drewnianych (cokoły); 3. Wykonania dodatkowych elementów wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej; 4. Wykonania wykończenia schodów wewnętrznych z drewna dębowego; 5. Wykonania płyt betonowych z tłoczonymi napisami; 6. Wykonania oświetlenia zewnętrznego elewacyjnego budynku kuźni i lodowni zlokalizowanego w opasce przy budynku. 7. Wykonania klap rewizyjnych w suficie podwieszanym. oraz wykonania robót zamiennych w zakresie: 1. Wykonania zamiennie opaski przy budynku kuźni z kostki granitowej; 2. Strop budynku lodowni zamiennie pozostawić wyczyszczony z zaprawy i tynku z odtworzeniem cegły.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych