Ogłoszenie nr 560540552-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.
Żarnów: Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyz i Żarnów - pompy ciepła
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.3: Ochrona powietrza; Poddziałanie: IV.3.2: Ochrona powietrza.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579256-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540162523-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510279870-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żarnów, Krajowy numer identyfikacyjny 59064784200000, ul. Opoczyńska  5, 26-330  Żarnów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(44)7577055, e-mail a.tyczynska@zarnow.eu, a.tyczynska91@gmail.com, faks +48(44)7577057.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zarnow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyz i Żarnów - pompy ciepła
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IGWK.Z.271.20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i montażu 21 instalacji gruntowych pomp ciepła w gospodarstwach domowych, znajdujących się na terenie Gminy Żarnów (13 instalacji gruntowych pomp ciepła w 13 gospodarstwach domowych) oraz na terenie Gminy Paradyż (8 instalacji gruntowych pomp ciepła w 8 gospodarstwach domowych). Obie Gminy są położone na terenie w Powiecie Opoczyńskim we wschodniej części Województwa Łódzkiego. 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.3: Ochrona powietrza; Poddziałanie: IV.3.2: Ochrona powietrza. 3. Przedmiot zamówienia zostanie kompleksowo zaprojektowany i wybudowany w formule o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 4. Przedmiot o którym owa w ust. 3, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie prace budowlano –montażowe, przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji. 5. W ramach prac projektowych, Wykonawca opracuje techniczną dokumentację wykonawczej, wykonawca sporządzi kompletny projekt techniczno-wykonawczy obejmujący w szczególności: 1) opis źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji wraz z wpięciem się do istniejącej instalacji CO (centralnego ogrzewania)/CWU (cieplej wody użytkowej),- 2) projekt geologiczny, 3) schemat technologiczny, 4) specyfikacja techniczna urządzeń, 5) bilans cieplny źródła ciepła, 6) projekt dolnego źródła wraz z pracami odtworzeniowymi dla gruntowej pompy ciepła: projekt musi zawierać odpowiedni dobór długości sond pionowych tak aby w kolejnych sezonach grzewczych temperatura solanki miała średnią temperaturę bliską 5°C, 7) projekt podłączenia pomp ciepła do instalacji CO z a pośrednictwem bufora, 8) projekt musi uwzględniać parametry istniejących instalacji CO oraz współpracę z istniejącymi źródłami ciepła, 9) projekt podłączenia pomp ciepła do instalacji CWU,- 10) dobór kabli i zabezpieczeń nadprądowych oraz antyprzepięciowych, 11) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 12) karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów, 13) certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do instalowania systemów OZE w zakresie pomp ciepła. 14) kosztorys inwestycji, będącej przedmiotem Projektu. 6. W ramach prac budowlano -instalacyjnych dla gruntowych pomp ciepła CO, Wykonawca przeprowadzi dla całości zamówienia: 1) wykonanie studni z rozdzielaczem na potrzeby sond pionowych, 2) wykonanie sond pionowych dobranych wg projektu, 3) wykonanie rurociągu od stu dni z rozdzielaczami do pomieszczenia w którym usytuowana będzie pompa ciepła, 4) zapewni przepusty wodoszczelne na zasilaniu i powrocie, 5) montaż pompy ciepła, 6) montaż zasobnika buforowego, 7) wykonanie przejść przez przegrody (fundamenty, stropy, ściany ) dla przewodów i ich zabezpieczenie, 8) odprowadzenie skroplin zgodnie z wytycznymi producenta, 9) uszczelnienie przepustów w miejscach przejść rurociągów, 10) kompleksową modernizację kotłowni i podłączenie do istniejącej instalacji wg. Projektu, 11) modernizację (o ile konieczne) istniejącej instalacji elektrycznej, 12) uruchomienie i rozruch instalacji pomp ciepła, 13) przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych, ciśnień i nastaw regulatora, 14) szkolenie użytkowników z zakresu obsługi i eksploatacji instalacji pomp ciepła. Należy także wykonać prace porządkowe mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym – Załączniku nr 9 do SIWZ. 8. UWAGA! Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2389 ze zm.; dalej OZE) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.; dalej: Prawo budowlane) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m.in. na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW. 9. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Instalacji”, należy przez to rozumieć zaprojektowanie i budowę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego Rozdziału.

II.4) Główny kod CPV: 42511110-5
Dodatkowe kody CPV:
09323000-9,
45111200-0,
45331000-6,
45251250-8,
45231100-6,
45311000-0,
45262220-9,
71321200-6,
71320000-7,
71321200-6,
71322200-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
06.11.2019 - 30.06.2020 R. Aneks Nr 1 z dnia 30.06.2020 r. Aneks Nr 2 z dnia 25.09.2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/10/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się od daty podpisania Umowy do 18 grudnia 2020 r. Zmianie ulega brzmienie Załącznika nr 5 do umowy, przyjmując brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy spowodowane wystąpieniem epidemii COVID-19
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych