Ogłoszenie nr 560436389-N-2021 z dnia 23.10.2021 r.
Bydgoszcz: Przygotowanie terenów inwestycyjnych (makroniwelacja i rozbiórki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565891-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510181567-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 34001127900000, ul. ul. Bydgoskich Przemysłowców  6, 85-862  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 365 33 10, e-mail przetargi@bppt.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie terenów inwestycyjnych (makroniwelacja i rozbiórki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WT/5/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych (makroniwelacja i rozbiórki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 3.C wraz z dokumentacją C.1-C.10

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1,
45111200-0,
45111000-8,
45100000-8,
45233120-6,
45231400-9,
45231300-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
9 miesięcy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy poprzez jego przedłożenie do dnia 31 grudnia 2021 roku
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
nieprzewidziane trudności w dostępności materiałów niezbędnych do realizacji umowy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych