Ogłoszenie nr 560436378-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Niemcza: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590990-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540210998-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510401238-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemcza, Krajowy numer identyfikacyjny 89071788100000, ul. Rynek  10, 58-230  Niemcza, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8376999, 8376265, e-mail psmolarek@um.niemcza.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://bip.um.niemcza.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BRL.271.000011.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zadania przewiduje się budowę nowej przepompowni ścieków Ø1500 w miejscowości Kietlin (na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz budowę rurociągu tłocznego Ø110 mm od projektowanej pompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Niemczy w ul. Folwarcznej. Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie ścieków z Kietlina do systemu kanalizacji sanitarnej w Niemczy, zakończonego oczyszczalnią ścieków. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę: - rurociągu tłocznego Ø110 mm PEHD DN110 PE100 SDR17 PN10 o dł. 2545,50 m od działki nr 113 obręb 0003 Kietlin w m. Kietlin do działki 8/1, obręb 0001 Stare Miasto - ul. Folwarcznej w m. Niemcza wraz z niezbędną armaturą, - odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm: • w działce 113 obręb 0003 Kietlin odcinek o długości 8,5m od istniejącego odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej do proj. przepompowni ścieków, • w działce 8/1 obręb 0001 Stare Miasto odcinek o długości 9,0 m od proj. studni rozprężnej do włączenia do istniejącej studni DN1000 w ul. Folwarcznej w m. Kietlin, - pompowni ścieków Ø1500 mm w miejscowości Kietlin (na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków), - studni (wraz z niezbędną armaturą): • czyszczakowych DN1200 – 3 szt. • rozprężnej DN1000 – 1 szt. • kanalizacyjnej DN1000 – 1 szt. - przejścia pod drogą powiatową (w dz. 73 obręb Kietlin) oraz pod wiaduktem drogi krajowej (w dz. 27/2 obręb 0004 stare Miasto) - metodą przecisku w rurze ochronnej, – przejście poboczem wzdłuż drogi gminnej (od węzła RT-23 do węzła RT-23.2, w dz. 30/3 obręb 0007 stare Miasto) – metoda przewiertu sterowanego.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45231300-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.09.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wykonawca pismem z dnia 14.07.2021 r. złożył wniosek o przedłużenie terminu umownego do dnia 15 listopada 2021 r. Jako uzasadnienie wniosku Wykonawca podał brak możliwości wejścia na tereny zamknięte PKP oraz DSDiK. Zamawiający stwierdza, że wystarczającym do dokończenia robót w wyżej opisanym zakresie, przy odpowiedniej mobilizacji Wykonawcy jest termin do 15.11.2021r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W wyniku zmian własnościowych w obrębie terenu kolejowego występują trudności - opóźnienia w potwierdzeniu przed DSDiK możliwości przejścia pod torami z wykonywaną siecią kanalizacyjną z Kietlina do Niemczy. W związku z tym Zamawiający i Wykonawca ustalają zmianę terminu zakończenia robót.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych