Ogłoszenie nr 560435562-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Jastrzębie-Zdrój: „Przebudowa budynku PP nr 3 w zakresie oddymiania przedszkola”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552822-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540121477-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510166557-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego  60, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa budynku PP nr 3 w zakresie oddymiania przedszkola”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZP.271.37.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych ze spełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektu przedszkolnego nr 3 w Jastrzębiu – Zdroju. Zakres prac obejmuje m.in. następujące roboty: - prace rozbiórkowe - prace ogólno-budowlane - montaż stolarki otworowej - roboty elektrotechniczne - roboty instalacyjne sanitarne - roboty drogowe Pełny zakres prac do wykonania, został ujęty we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do siwz, a także w dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do siwz), specyfikacjach technicznych (załącznik nr 10 do siwz ) oraz w kosztorysach ślepych (załącznik nr 6 do siwz).

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45330000-9,
45310000-3,
45400000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia prac związanych z realizacją całości zadania: 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 22.02.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/08/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
,,Zen-Kan’’ Zenon Śmigielski,  ,  ul. Cicha 10,  44-330,  Jastrzębie-Zdrój,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 810555.62 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie pokrycia daszków wraz z obróbkami blacharskimi oraz wykonanie izolacji termicznej z ułożeniem tynku elewacyjnego na daszkach zewnętrznych.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie robót związanych z wymianą obróbek blacharskich, pokrycia i izolacji termicznej wraz z wyprawą tynku silikatowego podczas wykonywania trwających prac remontowych, znacznie zmniejszy koszt wykonania dodatkowych robót w późniejszym terminie. Wykonanie tych robót przez innego wykonawcę w innym terminie skutkowałoby zniszczeniem elewacji budynku oraz dodatkowymi kosztami organizacji placu budowy m.in. montaż rusztowań i zaplecza budowy. Przedmiotowy zakres robót stanowi kontynuację robót wprowadzonych poprzednim aneksem jako roboty dodatkowe. Wartość zmiany stanowi 0,98% wartości umowy podstawowej.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych