Ogłoszenie nr 560435555-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Toruń: Modernizacja łazienek Zespołu Szkół, CKU w Gronowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573799-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510195668-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/7096,zamowienia-publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja łazienek Zespołu Szkół, CKU w Gronowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OR.272.1.22.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie modernizacji części pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynku internatu przy Zespole Szkół, CKU w Gronowie tj. robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, wewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej. Prace zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wielobranżowym projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45110000-8,
45262522-6,
45442100-8,
45262300-4,
45410000-4,
45231000-5,
45232000-2,
45300000-0,
45320000-6,
45331000-6,
45331210-1,
45331220-4,
45331230-7,
45330000-9,
45332000-3,
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
28.06.2020 r. - 20.08.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z faktem, że podczas prac stwierdzono konieczność zamiennego, w stosunku do projektu branży sanitarnej, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych