Ogłoszenie nr 560435563-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Ząbkowice Śląskie: Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582049-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540179734-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510226708-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 52611000000000, ul. ul. 1 Maja  15, 57-200  Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8 165 300 lub 301, e-mail zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl, faks 748 155 445.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetargi/33
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.22.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane; Pozostałe CPV: 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe 45262310-7 – Zbrojenie 45262300-4 – Betonowanie 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 – Tynkowanie 45442100-8 – Roboty malarskie 45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45320000-6 – Roboty izolacyjne 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych 45212000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 45331210-1 – Instalowanie wentylacji 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331230-7 – Instalowanie urządzeń chłodzących 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 45330000-9 – Rozruch i regulacja wykonanych instalacji 45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - robót polegających rozbudowie basenu krytego o zespół saunowo - rekreacyjny wraz z niezbędna infrastruktura techniczną posadowiony na działce przy ul. Kusocińskiego dz. nr 13, AM6 obręb 0002 Osiedle Wschód w tym budowa obiektu parterowego, niepodpiwniczonego składającego się z budynku głównego oraz łącznika komunikacyjnego do istniejącego budynku krytego basenu wraz z podłączeniem i wykonaniem instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych, niskoprądowych, wentylacyjnych oraz wyposażeniem budynku i zagospodarowaniem zewnętrznym obiektu w ramach zdania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich.” Charakterystyczne parametry obiektu: Kubatura -700 m3 Powierzchnia zabudowy - 283,90 m2 Powierzchnia użytkowa - 232,90 m2 Wysokość obiektu - 4,5 m Długość obiektu - 41,8 m Szerokość obiektu - 6,3 m Lokalizacja inwestycji: Działka objęta projektem znajduje się w miejscowości Ząbkowice Śląskie pomiędzy ulicami Janusza Kusocińskiego oraz Powstańców Śląskich. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 13, AM-6 obręb 002 Osiedle Wschód o powierzchni 13 794 m2. Powierzchnia terenu w granicach opracowania 1 207,9 m2. Stan istniejący: Obecnie działka jest zagospodarowana, znajduje się na niej równolegle do ul. Kusocińskiego budynek basenu krytego. Przed basenem znajduje się plac wejściowy oraz zatoka na 2 autokary. Na terenie obok znajduje się teren zielony przeznaczony pod budowę saunarium, parking na 28 m.p. w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych umiejscowione najbliżej wejścia. Wjazd na działkę znajduje się od. ul. Kusocińskiego. Droga dojazdowa na działce pełni również funkcję drogi pożarowej z placem manewrowym do zawracania. Zakres przewidzianych robót: Roboty ogólnobudowlane – budowa obiektu saunarium wraz z robotami towarzyszącymi obejmujące min: • Budowę budynku parterowego, niepodpiwniczonego o wymiarach w osiach 41,23*5,76, wys. 4,5m wznoszony w technologii tradycyjnej z pustaków ceramicznych, • Budowę łącznika komunikacyjnego o wym. 2,4*5,76 m, wys. 4,5 m prowadzący do budynku basenu krytego, • Wykonanie ław i ścian fundamentowych w technologii żelbetowej, • Wykonanie posadzki i stropodachu z żelbetu, • Pokrycie dachu membraną, • Montaż stolarki aluminiowej, drewnianej i szklanej, • Zagospodarowanie zewnętrzne terenu (wykonanie ogrodzenia, basenu zewnętrznego do schładzania o wym. 4,1*3,65 i dłębokości 1,35, wykonanie nasadzeń), • Wykończenie oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń min: - pomieszczeń gospodarczych, - sanitariatów, - strefy natryskowej, - tężni solankowej, - łaźni parowej, - sauny infrared, - sauny aromatycznej, - sauny fińskiej suchej, - sauny fińskiej łagodnej, - strefy odpoczynku z podgrzewanymi leżankami i lampami „słoneczna łąka”, • Naprawę uszkodzonych dróg wewnętrznych, placów oraz ciągów pieszych wraz z przełożeniem nawierzchni oraz wzmocnieniem lub wymianą istniejącej podbudowy. Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i c.o – wykonanie wraz z robotami towarzyszącymi instalacji wewnętrznej oraz podłączenia obiektu składające się min.: • Doprowadzenie wody do projektowanego budynku z istniejącego przyłącza dla basenu krytego rurociągiem PE prowadzonym w otwartym wykopie, na odcinku 20m przewiert. Przygotowanie c.w.u. centralne w węźle cieplnym. Instalacja w budynku z rur tworzyw sztucznych prowadzonych w izolacji nad sufitem podwieszanym, • Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Studzienek z tworzyw sztucznych. Odprowadzenie należy wykonać do kanalizacji sanitarnej basenu i do sieci miejskiej przez istniejące przyłącze, • Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV. Studzienek z tworzyw sztucznych. Odprowadzenie wykonać do kanalizacji deszczowej basenu i do sieci miejskiej przez istniejące przyłącze, • Doprowadzenie czynnika grzewczego w/p z wykorzystaniem rurociągów zasilających basen. Rurociągi z rur stalowych preizolowanych, • Montaż węzła cieplnego, • Wykonanie ogrzewania podłogowego. Przygotowanie czynnika grzewczego w projektowanym węźle cieplnym. Obieg grzewczy będzie wykorzystany również do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, • Uzupełnienie niedoboru mocy ogrzewania podłogowego w korytarzu i pomieszczeniu wypoczynku poprzez wentylację. Układ wentylacji machanicznej– wykonanie instalacji wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz niezbędnymi urządzeniami składającej się z min : • Systemu nawiewno - wywiewny z centralą z odzyskiem ciepła i dwóch sekcji z nagrzewnicą i chłodnicą strefową umiejscowiony w dachu. Częściowo rozprowadzony po dachu, nawiewniki są umiejscowione w posadzce. System wykonany z kanałów prostokątnych blaszanych izolowanych wewnątrz pomieszczeń izolacją kauczukową 40 mm pokrytą folią aluminiową zbrojoną włóknem szklanym, a na dachu wełną mineralną półtwardą na folii aluminiowej grubości 100mm osłoniętą płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, • System wywiewny z saun wykonany z kanałów okrągłych spiro i flex z wentylatorem dachowym, • System wywiewny z sanitariatów wykonany z kanałów okrągłych spiro i flex z wentylatorem dachowym, • Powierzchnia wszystkich kanałów okrągłych i prostokątnych 128 m2, • Powierzchnia wszystkich kształtek okrągłych i prostokątnych 120m2, • Na przejściach przez ściany i strop pomieszczenia węzła cieplnego zastosowano klapy pożarowe, • Na wywiewach z pomieszczeń saun i na dolotach do nawiewników zastosowano regulatory stałego wydatku. Instalacja elektryczna – wykonanie wraz z robotami towarzyszącymi instalacji elektrycznej wewnątrz budynku wraz z podłączeniem obiektu składające się min.: • Rozdzielnicy głównej GR- min 160 polowa, • Rozdzielnicy pożarowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku wykonanej w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, • Instalacja gniazd wtykowych 230V rozlokowanych zgodnie z rzutami, • Instalacja obwodów siłowych 400V instalacja zasilania urządzeń technologicznych, saun, łaźni parowych, central wentylacyjnych, • Instalacja oświetlenia ogólnego - oprawy oświetleniowe rozlokowane zgodnie z rzutami, • Instalacja oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego – oprawy oświetleniowe rozlokowane zgodnie z rzutami, • Instalacja uziemiająca, • Instalacja odgromowa, • Okablowanie w ciągach komunikacyjnych należy wykonać jako bezhalogenowe. Instalacja niskoprądowa – wykonanie wraz z robotami towarzyszącymi instalacji niskoprądowej składające się min. z : • Instalacji SSP- budowa systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru we wszystkich pomieszczeniach oraz strefach międzysufitowych poza pomieszczeniami mokrymi oraz saunami; • Instalacja SSWiN oraz KD – budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu, w oparciu o czujki PIR oraz czujki ruchu z wykrywaniem zbicia szkła w całym budynku saunarium oraz podejść kontrolowanych do pomieszczeń technicznych; • Instalacja CCTV - budowa systemu monitoringu, który będzie obejmował tereny zewnętrzne oraz wewnętrzne na korytarzach; • Instalacja LAN- budowa szfy GPD oraz punktów LAN w pomieszczeniach recepcji; • Instalacja BMS - budowa systemu automatyki do monitorowania węzła ciepła, wentylacji oraz sterowania oświetleniem wewnętrznym; • Instalacja ESOK – rozbudowa systemu do obsługi klientów i powiązanie go z istniejącą instalacją basenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) Projekcie Budowlanym, 2) Projektach Wykonawczych: • Architektury, • Konstrukcyjny, • Sanitarny, • Węzła cieplnego i przyłącza cieplnego, • Wentylacji mechanicznej, • Elektryki, 3) STWIOR-ach: • Ogólnobudowlany, • Instalacji sanitarnych, • Wentylacji mechanicznej, • Instalacji elektrycznej, 4) POMOCNICZYCH przedmiarach robót. 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy i finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy Pzp., a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia, bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami, bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy P.z.p., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów, lub urządzeń równoważnych, albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 7. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, polegających na wykonaniu: robót ziemnych, robót murowych, żelbetowych, wykonaniu robót instalacyjnych, określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 8. Sposób dokumentowania zatrudnienia, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 7 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 8 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 7 ppkt 1. 9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 7 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8,
45262500-6,
45262310-7,
45262300-4,
45421000-4,
45410000-4,
45442100-8,
45432000-4,
45320000-6,
45261210-9,
45212000-6,
45231300-8,
45330000-9,
45331210-1,
45331200-8,
45331230-7,
45332200-5,
45330000-9,
45312100-8,
45312200-9,
45310000-3,
45311100-1,
45311200-2
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta z terminem realizacji robót budowlanych do dnia 30 września 2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
oraz § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c) tiret drugi oraz § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c) tiret czwarty oraz § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a) umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 23 października 2020 roku zawarto umowę nr ZPW/104/IGP/2020 pomiędzy Gminą Ząbkowice Śl. NIP 887-16-35-243, z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy 1 Maja 15, a firmą AS Produkt Sebastian Pasturek z siedzibą 87-103 Mała Nieszawka; ul. Dojazdowa 4 na realizacje zadania pn.: „Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich”. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której część stanowił wzór umowy przewidział możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zmawiający określił charakter tych zmian i warunki dokonania zmian m.in. w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c) tiret drugi oraz § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c) tiret czwarty oraz § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a). Termin zakończenia przedmiotu umowy został ustalony na 30 września 2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania zadania. Inżynier dokonał analizy złożonych wniosków i załączonych dokumentów uznając za zasadne wydłużenie terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy o 42 dni - co zostało zawarte w protokole konieczności nr 2.Termin wykonania zadania wydłuż się o czas niezbędny tj. do 11 listopada 2021 r. Mając na uwadze należyte wykonanie umowy oraz działając zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.i dotychczas zawartą umową wprowadza się następującą zmianę: § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 11 listopada 2021r., z zastrzeżeniem ustępu 3 par.2 niniejszej umowy.” Zmiana umowy nie narusza normy srt. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W myśl zapisów art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) „do umów w sprawie zamówienia publicznego (…) zawartych: pkt1) przed dniem 1 stycznia 2021 r., pkt 2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. - stosuje się przepisy dotychczasowe”.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych