Ogłoszenie nr 560427603-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Warszawa: Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587844-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510529506-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
UL. KRASIŃSKIEGO
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RZP-II-WI/35/DZP-1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt przyłączy wraz ze STWiOR, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) oraz pełnienie nadzorów autorskich dla remontu zespołu zabytkowych budynków przy ul. Modlińskiej 257, na działce nr ew. 5/4 w obrębie 04-03-19 w Warszawie. 1.2. Podstawowe parametry zespołu budynków: Zagospodarowanie terenu • Powierzchnia działki 5/4 898,20 m2 • Powierzchnia zabudowy 378,04 m2 – 42,1% pow. terenu • Teren utwardzony 178,00 m2 – 19,8% pow. terenu Budynek „A” • Powierzchnia zabudowy 224,22 m2 • Powierzchnia całkowita budynku 842,66 m2 • Powierzchnia użytkowa 585,04 m2 • Kubatura 2797,91 m3 • Ilość kondygnacji 3 nadziemne, 1 podziemna Budynek „B” • Powierzchnia Zabudowy 104,88 m2 • Powierzchnia Całkowita budynku 104,88 m2 • Powierzchnia Użytkowa 81,58 m2 • Kubatura 650,26 m3 • Ilość kondygnacji 1 nadziemna Budynek „C” • Powierzchnia zabudowy 48,94 m2 • Powierzchnia całkowita budynku 48,94 m2 • Powierzchnia użytkowa 35,15 m2 • Kubatura 293,70 m3 • Ilość kondygnacji 1 nadziemna Budynek Główny (A- 3-kondygnacyjny) oraz dwie parterowe oficyny ( B-południowa i C-północna) powstały około roku 1913 i są unikatowym, w skali Dzielnicy Białołęka przykładem Architektury przełomu XIX i XX wieku; są wpisane do rejestru zabytków nieruchomości Województwa Mazowieckiego pod numerem A-855, na mocy decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 492/2009 z dnia 13.05.2009 r. 2. Zakres przedmiotu zamówienia 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej dla robót budowlanych obejmujących przebudowę budynków użyteczności publicznej (wolnostojący budynek główny z dwiema oficynami) na potrzeby Centrum Lokalnego w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi (SSP, CCTV, SSWiN, oddymianie, scenariusz pożarowy z matrycą sterowań), sanitarnymi (p-poż., centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, wod-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja technologiczna, węzeł cieplny) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej nr 5/4 w obrębie 04-03-19 przy ul. Modlińskiej 257 w Warszawie oraz wykonanie projektów przyłączy wod-kan, cieplnego i teletechnicznego, w szczególności: 1) Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy wod.-kan. cieplnego i teletechnicznego oraz projektu gospodarki zielenią z jej inwentaryzacją – 5 egz; 2) Wykonanie zamiennego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z możliwości przyłączenia obiektu do sieci miejskich w tym wykonanie projektu węzła cieplnego, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej wraz z aktualizacją bilansów w zakresie zapotrzebowania na media oraz zamiany pochylni dla niepełnosprawnych na podnośnik – 5 egz.; 3) Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego w pełnym zakresie – 5 egz.; 4) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie przyłączy wod.-kan. cieplnego i teletechnicznego oraz aktualizacji STWiOR w pozostałych branżach – 5 egz; 5) Wykonanie przedmiarów robót opisanych w ppkt. 1),2) i 3) – 3 egz.; 6) Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla robót opisanych w ppkt. 1), 2) i 3) – 3 egz.; 7) Uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń niezbędnych do opracowania ww. dokumentacji i do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. w tym m.in. uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień z WMKZ, ZUD, ZDM, gestorami sieci i innych. 2.2. Uszczegółowienie istotnych elementów dokumentacji zamiennej stanowi załącznik Nr 25 do SIWZ – Dokument pn. „Dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej”. 2.3. Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych. 2.4. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw., przy czym liczba wskazanych do przekazania Zamawiającemu egzemplarzy nie uwzględnia projektów zatrzymywanych przez opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową jednostki i organy administracyjne; 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) projekt budowlano-wykonawczy przyłączy wod.-kan., cieplnego i teletechnicznego, projektu gospodarki zielenią z jej inwentaryzacją oraz projektów zamiennych budowlanego i wykonawczego uwzgledniających zmiany wynikające z przyłączenia obiektu do mediów miejskich i zamiany pochylni na podnośnik dla niepełnosprawnych w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) oraz (*.pdf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz (*.pdf) dla rysunków w rozdzielczości 600 dpi, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf). c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf); 3) Dokumenty formalno – prawne, w tym: uzgodnienia, decyzje, postanowienia, opinie, ekspertyzy, pozwolenia itp. Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. 2.5. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty przekazywane przez Zamawiającego: 1) Projekt budowlany wielobranżowy z badaniami konserwatorskimi, ekspertyzami technicznymi, badaniami gruntu i ekspertyzą ppoż. 2) Projekt wykonawczy wielobranżowy z projektem drogowym i scenariuszem pożarowym. 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczych, instalacji wod-kan, robót budowlanych w zakresie architektury i konstrukcji, robót drogowych, instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych. 4) Decyzja Nr 127/2018 z dnia 20.03.2018 r. – pozwolenie na budowę. 5) Decyzja Nr 27/2019/P z dnia 31.07.2019 r. – przeniesienie pozwolenia na budowę. 6) Decyzja Nr 2164/N/17 z 13.10.2017 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków. 7) Decyzja Nr WZW.5142.189.2020 z 14.02.2020 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 8) Warunki Techniczne przyłącza kanalizacyjnego MPWiK z 14.08.2019 r. 9) Uzgodnienie ZDM z 19.12.2019 r. i 11.05.2020 r. 10) Opinia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z 17.02.2020 r. 11) Opinia BPMiT z dnia 03.03.2020 r. 12) Warunki techniczne przyłączenia węzła cieplnego z Veolia z 25.09.2019 r. 13) Przedmiary we wszystkich branżach. 14) Mapa do celów projektowych. 15) Dokument pn. „Dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej”. 2.6. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji (w szczególności uwzględniający potrzeby dzieci niedowidzących) do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696), b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem: d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.). 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ, wraz z Załącznikami (w tym z Załącznikiem Nr 7 do Umowy pn. „Wymagania Zamawiającego”) oraz dokumenty wymienione w pkt 2.5. 4. Termin wykonania zamówienia. 4.1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 4.2. Zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2022 r., w tym: 4.2.1. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej – w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 4.2.2. Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – do dnia 15.12.2022 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich ulegnie zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych. Okres świadczenia nadzorów autorskich będzie wynosił ok. 26 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze umowy.

II.4) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
71220000-6,
71221000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 27.11.2020 r. do 15.12.2022 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/11/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MXL 4 Sp. z o.o.,  ,  ul. Bohaterów Warszawy 40 lok. 3A2a,  70-342,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
A-3N Marcin Karpiński,  ,  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok.96,  71-004,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 227100.59 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/03/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu zakończenia wykonania dokumentacji do dnia 31.05.2021 r. oraz zmiana terminu zakończenia nadzorów autorskich do dnia 15.12.2023 r.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu zakończenia wykonania dokumentacji do dnia 31.05.2021 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistnieniem siły wyższej, tj. gwałtownym rozprzestrzenianiem się w Polsce i na świecie koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych - brak jest możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych w terminie umownym.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych