Ogłoszenie nr 560435549-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Tarnowskie Góry: Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513804-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510062502-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 24151294000000, ul. ul. Pyskowicka  , 42-612  Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 285 40 58, e-mail zp@wspsa.pl, faks 32 384 54 04.
Adres strony internetowej (url): http://www.wspsa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spólka Akcyjna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WSP-DZP-210-3/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: pakiet nr 1 - Rękawice diagnostyczne; pakiet nr 2 - Rękawice chirurgiczne sterylne

II.4) Główny kod CPV: 33141420-0
Dodatkowe kody CPV:
18424300-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
umowę zawarto na 24 miesiące
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Rękawice disgnostyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
ZARYS International Sp. z o. o. Sp. k.,  ,  ul. Pod Borem 18,  41-808,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 223265.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Obniżenie ceny w poz. nr 1
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 ceny rękawic znacznie wzrosły. Obecnie rynek rękawic został ustabilizowany, w związku z czym Wykonawca zaproponował obniżenie ceny rękawic w poz. nr 1 - Rękawice EasyCare nitrylowe, bezpudrowe
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych