Ogłoszenie nr 560427587-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Opole: Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Niniejsze zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr: RPOP.06.01.00-16-0013/17-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577816-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510179514-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg Opole, Krajowy numer identyfikacyjny 53054601300000, ul. Firmowa  1, 45-594  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4697413, e-mail sekretariat@mzd.opole.pl, faks 77 469 74 02.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.opole.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
NP.260.61.2019.P
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” 1.1. Zakres usługi: Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad pracami budowlano-montażowymi związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” obejmuje nadzór autorski nad przebudową dróg do terenów inwestycyjnych w Opolu w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – przewidywana ilość pobytów na budowie – 60 pobytów oraz wykonywanie, na zlecenie Zamawiającego, zamiennych prac projektowych, których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej lub dodatkowych prac projektowych – przewidywana ilość jednostek nakładów projektowych – 3 097,5 j.n.p. Zakres sprawowania nadzoru autorskiego określają przepisy ustawy prawo budowlane, dokumentacja projektowa i specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” opracowane przez Biuro Inżynierskie TRAKT, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów. Dokumentacja techniczna dostępna pod linkiem: http://www.mzd.opole.pl/wp-content/uploads/zamowienia_publiczne/2018/dokumentacja_metalchem.7z Rewizja: http://www.mzd.opole.pl/wp-content/uploads/zamowienia_publiczne/2019/metalchem_rewizja.zip Uwaga: Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót tylko w wersji elektronicznej - pdf.

II.4) Główny kod CPV: 71248000-8
Dodatkowe kody CPV:
71240000-2,
71000000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.11.2020
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/12/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Podano poniżej w pkt V.3)
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W umowie nr Nr MZD.022.295.Tl.2019 z dnia 19.08.2019 r., aneksem nr 1 z dnia 29.04.2020r. oraz aneksem nr 2 z dnia 14.10.2020r. na pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” zwanej dalej w treści aneksu „umową” zgodnie z zapisami postanowień § 10 ust.3 umowy wprowadza się następującą zmianę z powodu zmiany terminu wykonania robót objętych nadzorem, a więc okoliczności, która nie była możliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W umowie nr Nr MZD.022.295.Tl.2019 z dnia 19.08.2019 r., aneksem nr 1 z dnia 29.04.2020r. oraz aneksem nr 2 z dnia 14.10.2020r. na pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” zwanej dalej w treści aneksu „umową” zgodnie z zapisami postanowień § 10 ust.3 umowy wprowadza się następującą zmianę z powodu zmiany terminu wykonania robót objętych nadzorem, a więc okoliczności, która nie była możliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, dotychczasowe postanowienie § 2 ust. 1 umowy w brzmieniu: „Przedmiot umowy wykonywany będzie w terminie od dnia podpisania Umowy, przez cały okres wykonywani robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego określonego w §1 ust. 1 Umowy, do dnia uzyskania przez Zamawiającego zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektów, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020r. Przewidywany termin zakończenia robót: do 14.12.2020r.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przedmiot umowy wykonywany będzie w terminie od dnia podpisania Umowy, przez cały okres wykonywani robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego określonego w §1 ust. 1 Umowy, do dnia uzyskania przez Zamawiającego zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektów, jednak nie dłużej niż do dnia 02.05.2021 r. Przewidywany termin zakończenia robót: do 15.04.2021 r.”
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych