Ogłoszenie nr 560539123-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
Mirzec: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie współfinansowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546062-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540103239
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510147902
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mirzec, Krajowy numer identyfikacyjny 29101033000000, ul. Mirzec Stary  9, 27-220  Mirzec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 713 033, e-mail ug_mirzec@poczta.onet.pl, faks 412 713 033.
Adres strony internetowej (url): ugmirzec.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IN.271.25.2020.MP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.3. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec”. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje m.in.: 3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) do Starosty Starachowickiego. 3.3.2. Dokonanie zgłoszeń stosownie do art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2019 poz. 1396 ze zm.) do Wójta Gminy Mirzec. 3.3.3. Roboty budowlane obejmujące swoim zakresem dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających normy PN-EN 12566-3+A2:2013 w ilości 50 sztuk w miejscowościach położonych na terenie gminy Mirzec, w 50 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 1.1 PFU) w tym: Typ – A o przepustowości 0,6 m3/d, 1 - 4 RLM – 29 szt. Typ – B o przepustowości 0,9 m3/d, 5 6 RLM – 16 szt. Typ – C o przepustowości 1,5 m3/d, 7 – 10 RLM – 5 szt. 3.3.4. Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych. 3.3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i lokalizacji oczyszczalni z uwagi na czynniki zewnętrzne np.: rezygnację niektórych Użytkowników z oczyszczalni lub skrajne niekorzystne uwarunkowania gruntowe wynikające z badań geologicznych i oceny projektowej. 3.3.6. Do PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze w ilości jednostkowej 140 – 160 l/M/d (litrów na mieszkańca na dobę), co oznacza, że ścieki te będą charakteryzować się następującymi przeciętnymi parametrami: BZT5 60 g O2/M/d , zawiesina ogólna – 67 g/M/d, ChZT – 67 g O2/M/d. Oczyszczalnia po wykonaniu rozruchu musi oczyszczać ściek do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 3.3.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3.3.8. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 3.3.9. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia wszystkich 50 użytkowników wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji. 3.3.10. Przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych (w tym rozruchu technologicznego) i pełnienie nadzoru nad próbami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla prób końcowych i prób eksploatacyjnych PBOŚ. W dokumencie tym muszą zostać szczegółowo opisane wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych PBOŚ mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z umową. Wymagane jest aby dokument przebiegu prób końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego. 3.3.11. Przedstawienie raportu po zakończeniu realizacji zadania w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczonych ścieków. 3.3.12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres zadań oraz ramowy sposób ich wykonania został szczegółowo określony w Programie Funkcjonalno–Użytkowym oraz projekcie umowy, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 3.3.13. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać terminów pośrednich, wynikających z harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Niedotrzymanie terminów pośrednich wykonania elementów robót wynikających z uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego zadani skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach określonych w projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Termin realizacji zadania do 20.11.2020 r. 3.3.14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty ziemne, roboty instalacyjne sanitarne były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn zm.) tj.: 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 3.5. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca będzie zobowiązany również do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych o finansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wymienione wyżej materiały informacyjno – promocyjne muszą być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie: „Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020" dostępnym na stronie internetowej http://www.prow.sbrr.pl w zakładce Promocja PROW, konferencje i szkolenia. 3.6. Rozwiązania równoważne: W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 3.7. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od wykonawcy z którym podpisze umową posiadania polisy ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego § 4 pkt. 11 umowy. 3.8. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dokumentację projektową, roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiału na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 11 Projektu umowy. Długość okresu gwarancji – stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (termin minimalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą się odbywały:  w okresie obowiązywania gwarancji jakości co 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbiory,  na miesiąc przed upływem okresu gwarancji.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
71320000-7,
45232421-9,
45232410-9,
45232423-3,
45255600-5,
45232400-6,
45231300-8,
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 20.11.2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/11/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu zadania wyznacza się na dzień: 21.12.2020r
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
przedłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na: a)wstrzymanie robót budowlanych w związku z uporczywymi deszczami o 10 dni, b)nieobecność pracowników merytorycznych referatu inwestycji w związku z zakażaniem SARS-Cov-2 na czas 10 dni, c)objęcie kwarantanną posesji Gadka 238 b na 10 dni. d)zmianę lokalizacji dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków - z uwagi na brak możliwości ich posadowienia (opracowanie nowej dokumentacji projektowej, zgłoszenie i wykonanie) o 30 dni, e)przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. 3.Stosownie do art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 374, z późn.zm.) strony umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843) niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do tej informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności m.in. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za pracę za wynagrodzenie na innej podstawie niż stosunek prac , które uczestniczą lub mogą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W myśl pkt 1 ust. 4 art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 (po stronie pracowników Zamawiającego), o których mowa w ust. 1 wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy, z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych m.in. w zakresie zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych