Ogłoszenie nr 560435575-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Potulice: Wykonanie- w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą:,, Budowa pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym w Potulicach"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy nr referencyjny SA 33608 (2011/N)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510375-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540025681-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510119334-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, Krajowy numer identyfikacyjny 31963500000000, ul. Aleja Parkowa  1, 89-120  Potulice, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 874 440, e-mail zp_potulice@sw.gov.pl, faks 525 874 400.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Karny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie- w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą:,, Budowa pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym w Potulicach"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DKW.2232.3.2020.BR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy oraz SIWZ a ponadto zakres zamówienia obejmuje : a) wykonanie, w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, wstępnego planu zagospodarowania terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury – dla realizacji zadania -PFU załącznik nr 5 do SIWZ, b) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlane we wszystkich branżach, projekty wykonawcze we wszystkich branżach oraz oferty Wykonawcy , c) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, d) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, e) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późń.zm. ), f) wykonywanie i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku na czas trwania robót budowlanych drogi tymczasowej oraz jej likwidacja po zaskoczeniu inwestycji wraz z demontażem i ponownym montażem przęseł muru zewnętrznego w ilości niezbędnej do wykonania drogi tymczasowej, g) rozbiórka dwóch istniejących budynków magazynowych, niwelacja basenu p.poż., h) budowa trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego pawilonu zakwaterowania w technologii monolitycznej, żelbetonowej a także dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu kwaterunkowego cel i innych pomieszczeń służących do obsługi osób osadzonych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym , i) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, j) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub o zakończeniu robót budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 03.07.2020 r. do 31.10.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
termin zakończenia robót budowlanych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na względzie pismo Zamawiającego z dnia 27.08.2021r. znak DKw.071.151.2021.MW, z tytułu wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 wpływających na należyte wykonanie przez wykonawcę umowy nr 17/2020 z dnia 03.07.2020r., na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 1) ppkt f) i ust. 4 przedmiotowej umowy zmianie ulega termin jej realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2) ppkt c) umowy nr 17/2020 z dnia 03.07.2020r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych