Ogłoszenie nr 560540301-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
Przemyśl: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594459-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 5102225594-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemyśl, Krajowy numer identyfikacyjny 65090029800000, ul. ul. Borelowskiego  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6704800 w. 34, e-mail gminaprzemysl@home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gminaprzemysl.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IG.271.10.ZP.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia” Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części , jak poniżej: 3.2.1. Część I do realizacji w terminie do 15 grudnia 2020 r. obejmuje: 1) Etap III – [(W2-2.66-granica dz. nr 379/1(hp1))+( 2.59-granica dz. nr 79/5)+( 3.42-ht2)+(3.52-3.53)] Zakres prac obejmuje: -roboty przygotowawcze i geodezyjne, -roboty ziemne, podsypka i obsypka wodociągu, - roboty montażowe w tym przewiert sterowany, - próby ciśnieniowe, dezynfekcja i płukanie sieci oraz badania wody. Zestawienie sieci wodociągowej: • PE100 RC (PN16)Ø125 –315,0 m • PE100 RC (PN16)Ø63 – 175,0 m • PE100 RC (PN16)Ø50 – 82,0m • Hydrant pożarowy nadziemny DN 80 – 3 kpl. • Hydrant technologiczny (mrozoodporny) DN 50 –1 kpl. 2) Etap IV( strefa 1 +strefa 2)-zakres B1( od hydroforni-W4)+ (W4-4.24)+ (4.12-hł21-granica dz. nr 129/1)+(4.24-hł22)] Zakres prac obejmuje: -roboty przygotowawcze i geodezyjne, -roboty ziemne, podsypka i obsypka wodociągu, - roboty montażowe w tym przewiert sterowany, - próby ciśnieniowe, dezynfekcja i płukanie sieci oraz badania wody. Zestawienie sieci wodociągowej: • PE100 RC (PN16)Ø125 –1110,0 m • PE100 RC (PN16)Ø50 – 20,0m • Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 50 z zasuwami i obudowami- 4 kpl. • Hydrant pożarowy nadziemny DN 80 – 2 kpl. 3) Etap IV(strefa 1+ strefa 2)-zakres B2[(4.24-hł24)+(4.26+4.26b)+(4.37-4.37a-granica dz. nr 120/2(hp4))] Zakres prac obejmuje: -roboty przygotowawcze i geodezyjne, -roboty ziemne, podsypka i obsypka wodociągu, - roboty montażowe w tym przewiert sterowany, - próby ciśnieniowe, dezynfekcja i płukanie sieci oraz badania wody. Zestawienie sieci wodociągowej: • PE100 RC (PN16)Ø125 –636,0 m • PE100 RC (PN16)Ø63 – 46,0 m • PE100 RC (PN16)Ø50 – 16,0 m • Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 50 z zasuwami i obudowami- 4 kpl. • Hydrant pożarowy nadziemny DN 80 – 2 kpl. • Hydrant technologiczny (mrozoodporny) DN 50 –1 kpl. 3.2.2. Część II do realizacji w terminie do 30 kwietnia 2021 r. obejmuje: 1) Etap IV(strefa 1+strefa 2)-zakres B2 Hydrofornia Stacja podnoszenia ciśnienia wraz z kompletem wyposażenia, w tym budynek kontenerowy, infrastruktura towarzysząca|( podłączenie wod.-kan.+ zasilanie w en. el.+sterowanie), zjazd drogowy oraz uruchomienie zasilenia strefy 1- zgodnie z projektem i opisem zawartym w SIWZ. Uwaga: Zamówienie nie obejmuje dostawy, montażu i rozruchu zestawu pomp dla strefy 2. Należy jednak wykonać wszystkie elementy wspólne dla obu stref. 2) Etap IV(strefa 1 + strefa 2) - zakres A (strefa 1+ strefa 2) [(W4-hł20)+ (4.49-4.63- granica działki 140/6 (hp2))+ (4.67(hp3))+(4.53-4.53d)] Zakres prac obejmuje: -roboty przygotowawcze i geodezyjne, -roboty ziemne, podsypka i obsypka wodociągu, - roboty montażowe w tym przewiert sterowany, - próby ciśnieniowe, dezynfekcja i płukanie sieci oraz badania wody. Zestawienie sieci wodociągowej: • PE100 RC (PN16)Ø125 –124,0 m • PE100 RC (PN16)Ø90 – 84,0 m • PE100 RC (PN16)Ø63 – 74,0 m • PE100 RC (PN16)Ø50 – 137,0m • Hydrant pożarowy nadziemny DN80 - 2 kpl. • Hydrant technologiczny(mrozoodporny) DN 50 - 2 kpl.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45231300-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 15 grudnia 2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Łętownia - Część I realizowana w 2020 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/11/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Monteres Sp. z o.o. ,  ,  ul. Piłsudskiego 1 lok. 27,  37-200,  Przeworsk,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 406042.23 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/12/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wydłużono termin realizacji zamówienia do 21 grudnia 2020 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Strony umowy nr 207/2020 zawartej dnia 9 listopada 2020 r. dotyczącej wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia – część I realizowana w 2020 r.” oświadczają, iż wykonanie umowy w pierwotnym terminie tj. do 15 grudnia 2020 r. nie jest możliwe do wykonania z przyczyn zewnętrznych, niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę tj. w wyniku braku możliwości uzyskania w wymaganym terminie wyników badań określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. wykonywanych przez Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organ ten ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną ma ograniczoną pracę laboratorium. Z uwagi na powyższe Zamawiający wydłużył termin realizacji zadania o termin konieczny do wykonania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający przewidział zmiany w treści umowy w par. 19 ust. 2 pkt 2.1.1. lit. k) oraz w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych