Ogłoszenie nr 560435543-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Podegrodzie: Przebudowa budynku warsztatowego terapii zajęciowej Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w ramach projektu „Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: „Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577413-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510186037-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Podegrodzie  248, 33-386  Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku warsztatowego terapii zajęciowej Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w ramach projektu „Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DIN-ZA.271.1.16.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.3. Zamówienie obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty budowlane, c) wykonanie instalacji c.o., wod-kan, wentylacji, d) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9, 10.1-10.3, 11.1 – 11.10 do SIWZ. 3.4. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: a) urządzić zaplecze robót, b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, c) zorganizować odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich), e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych, f) w imieniu Zamawiającego uzyskanie odpowiednio (w zależności od okoliczności faktycznych i stanu prawnego): prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy albo prawomocne zakończenie postępowania wynikającego ze zgłoszenia sprzeciwu, w wyniku którego będzie można przystąpić do użytkowania. 3.5. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, do tych, które zostały wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 3.6. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane zamówienie wynosi minimum 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. 3.7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie” lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki). Wymóg zatrudnienie na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy mogą wykonywać samodzielnie powierzone im funkcje. 3.8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy. 3.9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 3.13. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie; miejscowość: Gostwica; powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
45400000-1,
45330000-9,
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia podpisania umowy tj. 29.09.2020 do 10.12.2020 r.zmienionej aneksem nr 1 z dnia 02.12.2020 r. do 30.12.2020 r., zmienionej aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020 r. do 15.03.2021 r., zmienionej aneksem nr 4 z dnia 12.03.2021 r. do 15.04.2021 r., zmienionej aneksem nr 6 z dnia 05.05.2021 r. do 21.05.2021 r., zmienionej aneksem nr 67 z dnia 31.05.2021 r. do 30.06.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
przedłużenie terminu realizacji umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowaniem budynku objętego zamówieniem oraz wymogiem przedłożenia szeregu uzgodnień, dokumentacji, oświadczeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę: ULTIMUS Sp. z o.o. Zamawiający zmienia termin wykonania zadania, na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 5 Umowy, w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych zmienia się termin realizacji Umowy do 15.09.2021 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość umowy brutto pozostaje bez zmian.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych