Ogłoszenie nr 560441368-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Wołomin: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563944-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500118597-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500166441-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, Krajowy numer identyfikacyjny 13269344000000, ul. Prądzyńskiego  3, 05-200  Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail bzp@powiat-wolominski.pl, faks 22 7765093.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SPW.272.65.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz

II.4) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
27.12.2018
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/07/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
ROADS-Projektowanie Dróg Marcin Parzych,  ,  Durlasy 22,  07-402,  Lelis,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 195500 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/03/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania umowy do 16 maja 2022 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w związku z wykonaniem dodatkowego podziału działki
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych