Ogłoszenie nr 560402106-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Głubczyce: Przebudowa drogi ulicy Raciborskiej w Głubczycach.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537663-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510101874-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głubczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141287500000, ul. ul. Niepodległości  14, 48-100  Głubczyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4853021 w. 230, e-mail wydz-kom-inw@glubczyce.pl, faks 774 852 416.
Adres strony internetowej (url): www.bip.glubczyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi ulicy Raciborskiej w Głubczycach.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
KI.ZP.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa drogi ulicy Raciborskiej w Głubczycach. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: • Roboty rozbiórkowe, • Roboty ziemne, • Nawierzchnie: - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, - nawierzchnia z kostki granitowej i płyt granitowych, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, • Oznakowanie pionowe i poziome, • Kanalizacja deszczowa wpusty, • Oświetlenie drogowe, • Prace związane z zielenią.

II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8,
45110000-1,
45233340-4,
45112000-5,
45231300-8,
45233150-5,
45316110-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 29.11.2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przebudowa drogi ulicy Raciborskiej w Głubczycach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/06/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk,  ,  ul. Sosnowiecka 11,  48-100,  Głubczyce,  kraj/woj. opolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2207163.09 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/12/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z §3 ust. 3 Umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe, którego ostateczna wysokość ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego szczegółowo opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, z zastosowaniem stawek określonych w ofercie Wykonawcy. Zgodnie z powyższym oraz w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zmienia się wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem powykonawczym, szczegółowo opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, na kwotę: 2 586 642,74 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i 74/100 zł).
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych