Ogłoszenie nr 560437291-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Żnin: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIESZKALNEGO NA PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PUNKT KONSULTACYJNY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580340-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540178049-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510216330-N-2020, 540216396-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, Krajowy numer identyfikacyjny 92351222000000, ul. ul. 700-lecia  39, 88-400  Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 031 301, e-mail admin@um.znin.pl, faks 523 031 103.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umznin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIESZKALNEGO NA PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PUNKT KONSULTACYJNY
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IGPI.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie obejmuje roboty mające na celu zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz pomieszczenia biurowe) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji i dociepleniem w ramach nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1085/1 przy ul. 700-lecia 36 w Żninie. Zakres robót obejmuje: -roboty ogólnobudowlane -instalacje wodociągowo-kanalizacyjne -instalacje c.o., gaz. wentylacja -instalacje elektryczne -drogi i place wewnętrzne

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45330000-9,
45233220-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
pierwotnie do dnia 15 czerwca 2021r. , po zmianie aneksem nr 1 do 16 sierpnia2021r., aneksem nr 2 do 15 września 2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie robót dodatkowych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zadania Zamawiający dostrzegł konieczność uzupełnienie przedmiotu zamówienia o zakup i montaż szlabanu przed wjazdem na parking do Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego. Jego zasadniczą funkcją jest uporządkowanie sytuacji w zakresie kontroli wjazdów oraz wyjazdów na teren parkingu wskazanego obiektu. W celu zapewnienia komfortowego i sprawnego korzystania z organicznej liczby miejsc parkingowych, zarówno dla potencjalnych klientów punktów jak i pracowników, należy zabezpieczyć wjazd na parking. Pozwoli to ograniczyć sytuacje, w których z parkingu będą korzystać osoby niepowołane, oraz takie, które nie korzystają z usług i oferty wskazanych punktów. Zakres robót dodatkowych obejmuje: - szlaban elektromechaniczny typu Benica Lady 4 kolor szary z ramieniem do 4m, - płyta fundamentowa, - fotokomórka dedykowana, -lampa sygnalizacyjna (ostrzegawcza) LED, -lampa semaforowa LED IP 68 2 kolorowa, -akumulator awaryjnego zasilania (2 szt.), -pilot zdalnego sterowania (2 szt.), -montaż oraz uruchomienia systemu wjazdowego. Wykonanie tych robót warunkowało prawidłowe zakończenie prac związanych z oddaniem do użytkowania obiektu i było niezbędne, dlatego też zlecono ich wykonanie. Roboty te nie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Nieprzewidywalność wystąpienia usług dodatkowych ma charakter obiektywny i wynika z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego (nieprzewidywalność zobiektyzowana), nie zaś z uchybień lub niedołożenia należytej staranności na etapie przygotowania postępowania lub wykonywania robót. Koszt wykonania usług dodatkowych zaproponowany przez Wykonawcę został przez Zamawiającego zweryfikowany pod względem wartości. Wartości usług dodatkowych nie przekracza 50 % pierwotnej wartości zamówienia, umożliwiając zastosowanie przesłanki zmiany umowy w zakresie realizacji dodatkowych usług (art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Istotnym jest, że zmiana Wykonawcy zakresu usług dodatkowych na obecnym etapie robót byłaby niekorzystna zarówno z powodów ekonomicznych jak i technicznych, w szczególności dotyczących uprawnień gwarancyjnych, interoperacyjności sprzętu i pozostałych zasobów wykorzystywanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego. Przy tak obszernym zakresie realizowanego zadania, zmiana Wykonawcy powodowałaby wzrost kosztów dostosowania wykonanych usług dodatkowych pod względem funkcjonalnym do dotychczas wykonanych. Zamawiający przeanalizował wszelkie ekonomiczne i techniczne skutki zmiany Wykonawcy, zarówno te związane z przedmiotem zamówienia i jego realizacją, jak i z prowadzeniem nowego postępowania o zamówienie publiczne. Wynik tej analizy w sposób jednoznaczny przesądza, że bez wątpienia powierzenie zakresu usług dodatkowych innemu Wykonawcy powodowałoby wzrost kosztów realizacji zadania, zwłaszcza w kontekście nieustannie wzrastających cen usług i robót budowlanych, zarówno zakresie robocizny jak i przede wszystkim zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych