Ogłoszenie nr 560435573-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Łódź: „Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567665-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540151212-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510187854-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36442956300000, ul. Piotrkowska  175, 90-447  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 272 62 80, e-mail zamowienia@zim.uml.lodz.pl, faks 42 272 62 77.
Adres strony internetowej (url): http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZIM-DZ.2620.33.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumptracku - toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach, deskorolkach wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji. Zakres robót obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie dwóch torów typu pumptrack przeznaczonych do jazdy na rowerach, rolkach,deskorolkach, hulajnogach: toru o długości min. 80 m dla dzieci i poczatkujących oraz toru o długości min. 170 m dla młodzieży i zaawansowanych, rozebranie starej istniejącej nawierzchni, zabezpieczenie istniejących kabli oświetleniowych, wykonanie oświetlenia (odnowienie i przestawienie istniejących słupów lub ich wymianę oraz montaż nowych lamp), uporządkowanie terenu, założenie trawników wraz z pielęgnacją istniejącej zieleni, wykonanie oznakowania i instrukcji toru, posadowienie koszy na odpady, demontaż i montaż ogrodzenia, montaż słupków.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
71320000-7,
45231400-9,
50232000-0,
45316100-6,
45111300-1,
45342000-6,
45111000-8,
45111200-0,
45112000-5,
45112700-2,
45112710-5,
45112720-8,
45113000-2,
45233250-6,
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2020r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/09/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
JACEK CZACH "TICET" USŁUGI KOMUNALNE,  ,  ul. Bracka nr 51 lok. 19,  91-717,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 376585.37 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/06/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy do 15.06.2021r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Dnia 13.05.2021r. Wykonawca złożył pismo w którym wnioskował o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.Wykonawca informował w piśmie, że sytuacja dotycząca dostawy zamówionych lamp oświetleniowych w dalszym ciągu nie zmieniła się, tj. na etapie postępowania przetargowego zebrane oferty od wiodących dostawców latarni Led o odpowiednich parametrach technicznych pozwalających na oświetlenie terenu wskazywały termin dostarczenia w ciągu 14 dni. Po zaakceptowaniu projektu na spełniające warunki produkty przez jednostki opiniujące okazało się, iż opóźnienia w fabryce producenta spowodowane pandemią Covid19 oraz nawał zamówień zebranych w międzyczasie przez producenta zwiększyły okres oczekiwania na zamówienie (które zostało złożone niezwłocznie w dniu otrzymania uzgodnień i akceptacji projektu siedemnastu projektowanych opraw świetlnych, tj. 02,12.2020). Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy oraz producenta oświetlenia, czas oczekiwania na dostawę lamp wydłużył się do dnia 24.05.2021. Wykonawca oświadczył, że sprawdzał alternatywnego producenta lamp o danych parametrach, jednak brak jest możliwości ich wcześniejszej dostawy. Zgodnie z przedłożonym pismem, Wykonawca wnosił o dalsze przedłużenie terminu wykonania zamówienia. Zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a) i h) Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia. - siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Jednocześnie, zgodnie z art. 15r. ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Okoliczności te mogą dotyczyć w szczególności wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych. Zgodnie zaś z art. 15r. ust. 4 pkt 1) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części.W ocenie Zamawiającego z uwagi na opóźnienie dostawy opraw oświetleniowych, zostały spełnione przesłanki przedłużenia terminu realizacji Umowy opisane w § 18 ust. 3 lit. h) Umowy oraz w art. 15r. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z powyższym Zamawiający uznał za zasadne przedłużenie terminu realizacji inwestycji.Biorąc pod uwagę termin złożenia zamówienia lamp przez Wykonawcę, tj. 02.12.2020 r. oraz pierwotnie zaplanowany czas ich dostawy, tj. 14 dni, uznać należy, iż ich dostawa powinna nastąpić do dnia 16.12.2020 r., a zatem na dzień 27.05.2021 r. (termin faktycznej dostawy lamp)opóźnienie w dostawie wyniosło ostatecznie 162 dni. Na mocy wcześniejszych aneksów (nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8) do Umowy Zamawiający przedłużył Wykonawcy termin realizacji określony w § 5 ust. 1 Umowy łącznie o 135 dni, tj. do dnia 30.04.2021 r. Zatem obecnie uzasadnione jest przedłużenie o kolejne 27 dni (162-135), tj. do dnia 27.05.2021 r. Dnia 27.05.2021r. Wykonawca złożył kolejne pismo, w którym wnioskował o dalsze wydłużenie terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca informował w piśmie, że zgodnie z przedstawionym harmonogramem w dniu 27.05.2021 r. zostały zamontowane brakujące lampy. Tego samego dnia Wykonawca przystąpił do podłączenia złącza nN nr 4858 ul. Strzemińskiego 13, obwód ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 72-0612 Małej Piętnastki 3a. Wezwany na miejsce przedstawiciel PGE stwierdził, iż wskazane w Warunkach przyłączenia nr 20-D7/WP/04706 z dnia 20.11.2020 r. miejsce przyłącza posiada kabel, który jest nieczynny. W związku z powyższym podłączenie do sieci energetycznej stało się niemożliwe.Tego samego dnia, przy udziale przedstawiciela PGE rozpoczęły się prace polegające na poszukiwaniu lokalizacji właściwego kabla zasilającego. Po zlokalizowaniu właściwego kabla zasilającego przedstawiciel PGE stwierdził, że przebiega on w innym miejscu i jest niezgodny z mapami lokalizacyjnymi które posiada. Przedstawiciel PGE stwierdził również, że poprzedni zarządzający terenem musiał zmienić położenie kabla nie powiadamiając gestora sieci PGE i tym samym nie zostało to naniesione na mapy lokalizacyjne. W związku z powyższym PGE zaleciło Wykonawcy, aby odtworzyć w/w kabel zasilający (linię) we właściwym miejscu zgodnym z mapami lokalizacyjnymi (mapa zasadnicza) i zgodnym z wydanymi warunkami PGE przyłączenia do sieci. Nie było możliwe przyłączenie w innym miejscu. Przyłączenie do sieci musi być zgodne z wydanymi warunkami przyłączenia przez PGE, Przedstawiciel PGE potwierdził, że Wykonawca prawidłowo zlokalizował wskazane miejsce przyłączenia podane przez PGE. Miejsce przyłączenia zostało wyznaczone na podstawie mapy do celów projektowych, która została wykonana na podstawie numerycznej mapy zasadniczej m.Łodzi, sekcja nr 6.163.33.25.4.2.Wykonawca pismem z dnia 27.05.2021 r. zobowiązał się dostarczyć w przeciągu 7 dni roboczych rysunek przedstawiający faktyczny zastany przebieg kabla zasilającego. W dniu 08.06.2021 r. Wykonawca dostarczył w/w rysunki. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy w ocenie Zamawiającego zostały spełnione przesłanki przedłużenia terminu realizacji Umowy opisane w § 18 ust. 3 lit. j) Umowy. tj. wystąpienie robót dodatkowych.Przedmiotowe problemy pojawiły się dopiero na etapie budowy i wykonane prace i zmiany zostaną wskazane w dokumentacji powykonawczej. Odtworzenie linii kabla jak również prace związane z jego poszukiwaniem są dodatkowymi robotami, które musi wykonać Wykonawca i nie było to ujęte w dokumentacji projektowej jak również w PFU. Wszystkie dodatkowe prace wykraczają poza zakres podstawowy zamówienia i nie były ujęte w harmonogramie prac przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca stwierdził, że dodatkowe prace wiążą się z kosztami, które nie były przewidziane w PFU. Jednakże koszty te pokryje we własnym zakresie.Wykonawca zadeklarował wykonanie w/w robót w terminie do dnia 14.06.2021 r., odbiór robót wyznaczono zaś na dzień 15.06.2021r.W związku z powyższym Zamawiający uznał za zasadne przedłużenie terminu realizacji inwestycji o kolejne 19 dni, tj. do dnia 15.06.2021 r. Wobec zaistniałych faktów łączne przedłużenie terminu inwestycji wyniosło 46 dni (27 + 19). Aneks został zawarty z mocą obowiązującą wstecz z uwagi na fakt, iż trwała analiza merytoryczna zasadności roszczenia Wykonawcy oraz dokumentów i wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych