Ogłoszenie nr 560434282-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Wołczyn: Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie – budowa ciągu pieszo - rolkowego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600823-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540216381-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510547002-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wołczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 53141303000000, ul. Dworcowa  1, 46-250  Wołczyn, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4188340 w. 106, e-mail leonchabraszewski@wolczyn.pl, faks 774 188 344.
Adres strony internetowej (url): WWW.BIP.WOLCZYN.PL
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie – budowa ciągu pieszo - rolkowego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZBF.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. 2.Zamówienie składa się z dwóch zadań: a.Zadanie nr 1: Budowa kładki przez rzekę Wołczynkę – obiekt jednoprzęsłowy stalowy o długości całkowitej 11,40 m oraz szerokości użytkowej 1,80 m. b.Zadanie nr 2: budowa ciągu pieszo – rolkowego o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowej, oświetlenia – 25 szt. lamp parkowych, obiektów małej architektury – 13 szt. ławek parkowych. 3. Zamówienie obejmuje także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

II.4) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
45221113-7,
45233140-2,
45316110-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 11.12.2020 r do 30.09.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: budowa ciągu pieszo - rolkowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
PD TRAKT sp. z o. o.,  ,  ul. Matejki 1,  46-200,  Kluczbork,  kraj/woj. opolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 424844.31 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiany wysokości wynagrodzenia ze względu na wynagrodzenie kosztorysowe
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Aneks powiększa kwotę wynagrodzenia wykonawcy. Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest wykonaniem dodatkowych robót zgodnie z protokołem Rady budowy oraz zapisami Protokołu konieczności. Wzrost wynagrodzenia jest to także spowodowany różnicami ilości robót pomiędzy kosztorysem ofertowym a kosztorysem powykonawczym.Kwota wynagrodzenia wykonawcy powykonawczo 451688,96 ZŁ netto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych