Ogłoszenie nr 560432805-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Wołomin: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej w ramach zadania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 2661) – Stare Załubice, gm. Radzymin
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614075-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500267448-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, Krajowy numer identyfikacyjny 13269344000000, ul. Prądzyńskiego  3, 05-200  Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail bzp@powiat-wolominski.pl, faks 22 7765093.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej w ramach zadania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 2661) – Stare Załubice, gm. Radzymin
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SPW.272.100.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej w ramach zadania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 2661) – Stare Załubice, gm. Radzymin

II.4) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30/10/2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Szydłowski Piotr TMP PROJEKT,  ,  ul. Krzyżowa 3 lok. U3,  03-193,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 149000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/06/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy do dnia 31 października 2021 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku ze zmianą przebiegu linii rozgraniczającej teren inwestycji
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych