Ogłoszenie nr 560539848-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
Tworóg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej V.Ochrona środowiska i efektwyne wykorzystywanie zasobów dla działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565002-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500159529-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500190863-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny 54522500000000, ul. ul. Zamkowa  16, 42-690  Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 857 493, e-mail gospodarka@ug.tworog.pl, faks 322 857 414.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/5800/dokument/25307
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Grp.I.271.12.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Realizację zadania o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym” obejmuje następujące zadania: a. Zadanie nr 1 Pompownia próżniowo tłoczna wraz z rurociągiem tłocznym w tym:  budynek pompowni z pompami próżniowymi i automatyką sterującą  zbiornik podciśnieniowy  biofiltr  przewody technologiczne łączące obiekty  instalacje elektryczne  przyłącze wodociągowe  sieć podciśnieniowa Zakres rzeczowy robót objęty projektem: Przewody tłoczne PE 100 SDR17 RC o średnicy dn 125 mm L= 848 m Rurociągi grawitacyjne z rur PVC 200mm L= 78 m Studzienki rewizyjne Dz 1200 mm 2 kpl. Studzienka rozprężna Dz 800 mm 1 kpl. Studzienka włączeniowa Dz 1000 mm 1 kpl. b. Zadanie nr 2 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Tylnej Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Tylnej gm. Tworóg. Projekt obejmuje obszar zabudowy ul. Tylnej miejscowości Nowa Wieś Tworoska. Zakres rzeczowy robót objęty projektem Przewody podciśnieniowe z rur PE o średnicy: PE 110 mm L= 510,3 m PE 90 mm L= 173,5 m studzienki zbiorczo-zaworowe z zaworem dz 90 mm o głębokości h= 2,1 m 11 kpl. rurociągi grawitacyjne z rur PVC 200mm L= 63 m rurociągi grawitacyjne z rur PVC 160mm L= 190,4 m studzienki rewizyjne Dz 425mm 10 kpl. Ilość przyłączonych gospodarstw 13 szt. c. Zadanie nr 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska. Projekt obejmuje cały obszar zabudowy miejscowości Nowa Wieś Tworoska. Główne kolektory prowadzone są wzdłuż dróg powiatowych oraz dróg gminnych. Studzienki zaworowe lokalizowano na terenach prywatnych oraz w drogach dojazdowych do działek. Pompownia próżniowo tłoczna jest zlokalizowana w miejscu przewidzianym w planie zagospodarowania przestrzennego. Zebrane ścieki pompowane będą rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Brynek i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w Tworogu. Zakres rzeczowy robót objęty projektem: Przewody podciśnieniowe z rur PE o średnicy: PE 160 mm L= 1493 m PE 110 mm L= 5590 m PE 90 mm L= 2974 m studzienki zbiorczo-zaworowe z zaworem dz 90 mm o głębokości h= 2,1 m 197 kpl. studzienki zbiorczo-zaworowe z zaworem dz 90 mm o głębokości h= 2,6 m 14 kpl. studzienki zbiorczo-zaworowe z zaworem dz 90 mm o głębokości h= 3,1 m 2 kpl. rurociągi grawitacyjne z rur PVC 200mm L= 576 m rurociągi grawitacyjne z rur PVC 160mm L= 3480 m studzienki rewizyjne Dz 425mm 189 kpl. Ilość przyłączonych gospodarstw 288 szt. d. Zadanie nr 4 Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji podciśnieniowej w m. Nowa Wieś Tworoska Zadanie obejmuje odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji podciśnieniowej w m. Nowa Wieś Tworoska długość kanalizacji w drogach asfaltowych 3385 m długość kanalizacji w drogach gruntowych 4430 m Przyjęte założenia: - rozbiórki i odtworzenia w pasie robót wykonywanej kanalizacji - warstwy konstrukcyjne drogowe zgodnie z normami dla dróg KR3 Odtworzenie nawierzchni dróg nie należy wykonać z materiału pochodzącego z rozbiórki, a odtworzenie nawierzchni należy dokonać na szerokości jezdni.

II.4) Główny kod CPV: 45231100-0
Dodatkowe kody CPV:
45232440-0,
45232423-0,
45233140-0,
45232150-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia robót ustalono na 15 miesięcy od podpisania umowy, zgodnie z aneksem nr 5, przypada na dzień 30.10.2020.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/10/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie i SIWZ. Zmienia się termin zakończenia robót na dzień 30.04.2021
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistniała potrzebą wykonania prac wynikających z protokołów konieczności nr 14/ pompowanie/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020 oraz dodatkowych robót związanych z przyłączami kanalizacyjnymi termin został przesunięty na dzień 30.04.2021r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych