Ogłoszenie nr 560436168-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Białystok: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych parkingu ogólnodostępnego Parkuj i jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523265-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540055745-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510134170-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bipbialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych parkingu ogólnodostępnego Parkuj i jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDM-X.271.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku wraz z drogami manewrowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Powierzchnia terenu przeznaczona pod parking to ok. 0,5 h. Podczas projektowania należy uwzględnić istniejące uwarunkowania gruntowe oraz wielkość działki. Na przedmiotowym terenie należy najpierw zaprojektować, a następnie wybudować: 1)miejsca postojowe dla samochodów osobowych z płyt ażurowych o wymiarach 5 m x 2,5 m, 2) miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 5m x 3,6 m z brukowej kostki betonowej, 3)drogi manewrowe o szerokości min. 5,0 m z brukowej kostki betonowej, 4) ciągi piesze z brukowej kostki betonowej, 5) wjazd i wyjazd z parkingu z brukowej kostki betonowej, 6) oświetlenie parkingu, 7) oznakowanie pionowe i poziome, 8) odwodnienie parkingu.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
45223300-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
17 miesiecy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
demontaż siedmiu podziemnych zbiorników
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1.W dokumentacji projektowej przewidziano rozbiórkę niewielkich obiektów wykonanych w technologii tradycyjnej o konstrukcji betonowej, osadzone w gruncie. Obiekty te opisano jako pozostałości po nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej. W trakcie robót rozbiórkowych stwierdzono, iż widoczne na gruncie niewielkie betonowe obiekty są tylko częścią podziemnych zbiorników o znacznych wymiarach. Odkryte zbiorniki mają długość ok. 7,0mb i średnicę ok. 2,5m. 2.Powyższy stan nie mógł być stwierdzony na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji, ponieważ wymagałoby to wykonania szczegółowych prac odkrywkowych istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo podkład geodezyjny użyty do projektowania uwidaczniał jedynie części widoczne w terenie, bez uwzględnienia części podziemnej. W związku z powyższym prawidłowa identyfikacja zbiorników na etapie projektowania czy przygotowania inwestycji była niemożliwa do przewidzenia. 3.Mając na względzie powyższe, w związku z napotkaniem błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych wprowadza się roboty dodatkowe polegające na demontażu siedmiu podziemnych zbiorników. Wykonanie ww robót podlega realizacji równoczesnej z wykonaniem robót podstawowych, co oznacza, że stworzenie dla nich odrębnego frontu robót pozostaje w kolizji z frontem robót dla robót podstawowych. W przypadku wymuszonego rozdziału robót dla dwóch wykonawców należałoby ponieść znaczne dodatkowe nakłady finansowe oraz znacząco wydłużyć okres realizacji umowy. Działanie takie należy uznać za nieuzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi (względy ekonomiczne). Wartość robót dodatkowych nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Powyższe uwarunkowania prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie robót dodatkowych można powierzyć Wykonawcy robót podstawowych.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych