Ogłoszenie nr 560435566-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Szczytno: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543060-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510157120-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, Krajowy numer identyfikacyjny 54376900000000, ul. Łomżyńska  3, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach. Zakres zamówienia obejmuje: Budowę sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wawrochach. Główna sala sportowa jednokondygnacyjna. W części zaplecza zaprojektowano: pomieszczenia magazynowe (magazyn sprzętu sportowego, magazyn sprzętu gimnastycznego), pokój trenerów z łazienka, szatnię ogólnodostępną dla widowni, pomieszczenia wc, dwa zespoły szatniowe, pomieszczenia gospodarczo-porządkowe, kotłownię na paliwo stałe, skład opału i skład popiołu. Na parterze budynku zaprojektowano również dwie sale lekcyjne. Realizację inwestycji przewidziano w dwóch etapach: 2020 r. - etap I – stan surowy zamknięty, 2021 r. - etap II – roboty wykończeniowe. 2. Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych: • Etap I: - roboty ziemne - wykonanie fundamentów i ścian nadziemia, -wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia, - podłoża i posadzki, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej, - roboty w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i c. o. • Etap II: - roboty elewacyjne, - posadzki, tynki, okładziny i oblicowania, - roboty w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i c. o. - wykonanie utwardzeń i podjazdów, - wyposażenie, - roboty rozbiórkowe i porządkowe. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.

II.4) Główny kod CPV: 45212225-9
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach. Zakres zamówienia obejmuje: Budowę sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wawrochach. Główna sala sportowa jednokondygnacyjna. W części zaplecza zaprojektowano: pomieszczenia magazynowe (magazyn sprzętu sportowego, magazyn sprzętu gimnastycznego), pokój trenerów z łazienka, szatnię ogólnodostępną dla widowni, pomieszczenia wc, dwa zespoły szatniowe, pomieszczenia gospodarczo-porządkowe, kotłownię na paliwo stałe, skład opału i skład popiołu. Na parterze budynku zaprojektowano również dwie sale lekcyjne. Realizację inwestycji przewidziano w dwóch etapach: 2020 r. - etap I – stan surowy zamknięty, 2021 r. - etap II – roboty wykończeniowe. 2. Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych: • Etap I: - roboty ziemne - wykonanie fundamentów i ścian nadziemia, -wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia, - podłoża i posadzki, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej, - roboty w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i c. o. • Etap II: - roboty elewacyjne, - posadzki, tynki, okładziny i oblicowania, - roboty w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i c. o. - wykonanie utwardzeń i podjazdów, - wyposażenie, - roboty rozbiórkowe i porządkowe. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/07/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana zakresu rzeczowego zadania - zwiększenie zakresu rzeczowego, co za tym idzie zmiana (zwiększenie wynagrodzenia) oraz wydłużenie terminu realizacji umowy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiła nieprzewidziana konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 157 434,40 zł, obejmujących m. in. rozbiórki, nowe otwory i zamurowania, dodatkową stolarkę okienną i drzwiową, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty instalacyjne, rozbudowę centrali wentylacyjnej, wymianę ogrodzenia oraz utwardzenie terenu.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych