Ogłoszenie nr 560436183-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Proszowice: Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki w ramach projektu pn. „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: projekt pn. „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-łopolskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 770064-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540397631-N-2021
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510415480-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Proszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155603300000, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 10 05, e-mail inwestycje@proszowice.pl, faks 12 386 15 55 .
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.proszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki w ramach projektu pn. „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WIP-RIF.271.19.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki w ramach projektu pn. „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej oraz STWiORB stanowiącej Załącznik A do SIWZ. Ponadto Wykonawca w trakcie wykonywania robót będzie obowiązany do utrzymywania drożności komunikacyjnej dróg i chodników oraz zabezpieczenia miejsc wy-konywania robót

II.4) Główny kod CPV: 45112700-2
Dodatkowe kody CPV:
45112710-5,
45112711-2,
45110000-1,
45112000-5,
45330000-9,
45233253-7,
45236110-4,
45236200-2,
45233250-6,
45340000-2,
45316100-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19 miesięcy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Firma Remontowo- Budowlaną Ryszard Czajka,  ,  Królewice 93,  28-512,  Bejsce,  kraj/woj. świętokrzyskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1330481.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmianie ulega § 2 ust. 1 wyżej oznaczonej umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie: Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 19.11.2021 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z powodów wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, opisanych w protokole konieczności nr 3/2021 z dnia 20.09.2021r. o których mowa w art. 15r ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), na podstawie wskazanych przepisów oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych