Ogłoszenie nr 560435567-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Kuźnia Raciborska: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie:4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie:4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej–konkurs z podziałem na zadania:Zadanie 1.Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej przy ul.Słowackiego 18:Zadanie 2.Termomodernizacja budynku ZGKM w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6 Zadanie 3.Termomodernizacja budynku Gminnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 Zadanie 4.Termomodernizacja budynku OSP w Turzu przy ul.Raciborskiej 68 Zadanie 5.Termomodernizacja budynku WOK w Turzu przy ul.Raciborskiej 42
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775275-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540411683-N-2021
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510427351-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kuźnia Raciborska, Krajowy numer identyfikacyjny 52798300000000, ul. ul. Słowackiego  4, 47-420  Kuźnia Raciborska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 191 224, e-mail poczta@kuzniaraciborska.pl, faks 324 191 432.
Adres strony internetowej (url): www.kuzniaraciborska.pl; http://kuznia-raciborska.finn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie:4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie:4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej–konkurs z podziałem na zadania:Zadanie 1.Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej przy ul.Słowackiego 18:Zadanie 2.Termomodernizacja budynku ZGKM w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6 Zadanie 3.Termomodernizacja budynku Gminnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 Zadanie 4.Termomodernizacja budynku OSP w Turzu przy ul.Raciborskiej 68 Zadanie 5.Termomodernizacja budynku WOK w Turzu przy ul.Raciborskiej 42
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IB.271.12.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska ” z podziałem na zadania (części): Zadanie 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 18. Zakres prac obejmuje: • termomodernizację ścian zewnętrznych, • termomodernizację ścian cokołu i piwnic, • termomodernizacja ścian piwnicy, • Izolację dachu • wymianę stolarki okiennej w piwnicach, • malowanie wszystkich ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnątrz budynku, • wymianę istniejących drzwi wewnętrznych 2 sztuki dzielących sale zajęć, • montaż rur spustowych i rynien z PCV, • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu, • montaż obróbek blacharskich i parapetów, • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami, • wymianę istniejących przewodów elektrycznych, • wymianę oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, • wymianę rozdzielni elektrycznej, • wykonanie nowej instalacji odgromowej, • wykonanie pomiarów oraz prób. • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż instalacji c.o., montaż grzejników z zaworami termostatycznym, • wykonanie kompletnej kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca węglowego na gazowy, • wykonanie nowej instalacji wod-kan, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku ZGKM w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6 Zakres prac obejmuje: • termomodernizację ścian zewnętrznych, • termomodernizację ścian cokołu i piwnic, • docieplenie stropodachu części niższej budynku oraz stropodachu części wyższej budynku wraz z wykonaniem nowego wierzchniego pokrycie dachowego, • termomodernizację ścian piwnicy, • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem, • malowanie wszystkich ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnątrz budynku, • montaż rur spustowych i rynien z PCV, • montaż zadaszenia systemowego, • wymianę balustrad, • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu, • montaż obróbek blacharskich i parapetów, • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami, • wymianę istniejących przewodów elektrycznych, • wymianę oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, • wymianę rozdzielni elektrycznej, • wykonanie nowej instalacji odgromowej, • wykonanie pomiarów oraz prób, • demontaż instalacji co, wod-kan, • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż instalacji c.o., montaż grzejników z zaworami termostatycznym, • wykonanie nowej instalacji wod-kan, Zadanie 3. Termomodernizacja budynku Gminnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 Zakres prac obejmuje: • termomodernizację ścian zewnętrznych, • termomodernizację ścian cokołu, • Izolację stropu nad I piętrem, • wymianę istniejących rur spustowych i rynien, • malowanie pokrycia dachu, • wykonanie nowych tynków na kominach, • montaż obróbek blacharskich i parapetów, • wykonanie nowej instalacji odgromowej, • wykonanie pomiarów oraz prób. Zadanie 4. Termomodernizacja budynku OSP w Turzu przy ul. Raciborskiej 68 Zakres prac obejmuje: • termomodernizację ścian zewnętrznych, • termomodernizację ścian cokołu i piwnic, • docieplenie stropodachu budynku wraz z wykonaniem nowego wierzchniego pokrycie dachowego, • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem, • malowanie wszystkich ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnątrz budynku, • wymianę rur spustowych i rynien, • wymiana balustrad, • montaż obróbek blacharskich i parapetów, • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami, • wymianę istniejących przewodów elektrycznych, • wymianę oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, • wymianę rozdzielni elektrycznej, • wykonanie nowej instalacji odgromowej, • wykonanie pomiarów oraz prób, • wymianę instalacji co, wod-kan, • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż instalacji c.o., montaż grzejników z zaworami termostatycznym, • wykonanie kompletnej kotłowni gazowj wraz z wymianą pieca węglowego na gazowy, • wykonanie nowej instalacji wod-kan, UWAGA! Złom z demontażu zostanie zagospodarowany przez inwestora Zadanie 5. Termomodernizacja budynku WOK w Turzu przy ul. Raciborskiej 42 Zakres prac obejmuje: • termomodernizację ścian zewnętrznych, • termomodernizację ścian cokołu i piwnic, • docieplenie stropodachu budynku wraz z wykonaniem nowego wierzchniego pokrycie dachowego, • docieplenie poddasza, • wykonanie drenażu opaskowego, • wymianę istniejących rur spustowych i rynien, • montaż obróbek blacharskich i parapetów, • wykonanie instalacji odgromowej, • wykonanie pomiarów oraz prób, • Demontaż i ponowny montaż daszków, tablicy i oświetlenia na elewacji, UWAGA! Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Przedmiot zamówienia określony został szczegółowo w dokumentacjach projektowych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, odrębnie dla każdego z w/w zadań, które to dokumenty stanowią załącznik nr 8.1 do SIWZ, załącznik nr 8.2 do SIWZ , załącznik nr 8.3 do SIWZ, załącznik nr 8.4 do SIWZ, załącznik nr 8.5 do SIWZ. Przedmiot umowy winien być wykonany przy uwzględnieniu przepisu art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne, powinni móc korzystać z budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 2) przedmiar robót, dokumentacja techniczna, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - stanowiące załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 do SIWZ; 3) wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA! Wszystkie budynki podlegające niniejszemu zamówieniu są działającymi obiektami. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem publicznym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i przygotowawczych, które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia objętych niniejszym zamówieniem, a w szczególności zorganizowanie placu budowy wraz zapewnieniem energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich; 2) wykonanie wszelkich innych robót, przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień, badań (w tym laboratoryjnych), sprawdzeń, pomiarów, czynności, obowiązków i wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót), 3) roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych i innych instytucji; 4) do obowiązku wybranego w toku postępowania Wykonawcy należało będzie sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, p.poż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru), 2) wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. z 2020 Dz.U. poz.282), 3) wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki, kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zadeklarowana przez Wykonawcę cena ofertowa musi zawierać wszelkie czynności I koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające z zapisów dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ z załącznikami, celu inwestycji obowiązujących przepisami prawa, zasad wiedzy technicznej, zasad sztuki budowlanej, przyjętych dobrych zwyczajów w realizacji tego typu zamówienia oraz innych czynności niezbędnych dla właściwej realizacji zadania, 5) wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki (w tym odpadów niebezpiecznych), kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania terenu prowadzenia robót). Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów: 1) powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797), 2) Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska, 3) materiały z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu umownym, 4) Wykonawca jako wytwórca odpadów odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie odpadów z rozbiórki. Rozwiązania równoważne. Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć jako przykładowe i służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji przetargowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ (i w załączonych do niej dokumentach). Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę winien być wykonywany następujący zakres prac: - prace związane z docieplaniem ścian zewnętrznych, - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę dotyczy osób, które w trakcie realizacji zamówienia wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy więc osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności określone przez Zamawiającego, tj. do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób, które wykonują czynności określone przez Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia tj.: 1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 i 2 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45453000-7,
45400000-1,
45331000-6,
45332000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30.11.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Termomodernizacja budynku ZGKiM w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/03/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Usługi Ogólnobudowlane "DORBUD" S.C. Dorota Stuka & Zbigniew Stuka ,  biuro@dorbudstuka.pl ,  47-440 Nędza ul. Sienkiewicza 11 A ,  47-400,  Nędza ,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 688745.77 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
W związku z koniecznością wykonania spowodowania koniecznością wykonania robót dodatkowych na kwotę 78701,45 zł brutto zmianie ulega wysokość wynagrodzenia wykonawcy
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Łączna wartość zmiany wynagrodzenia spowodowana koniecznością robót dodatkowych nie przekracza 11,43 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyny dokonania zmian określono w Protokole konieczności nr 1 robót dodatkowych z dnia 08.09.2021 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych