Ogłoszenie nr 560430271-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Łuków: OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Z ELEMENTAMI PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH BUDOWY ULIC W MIEŚCIE ŁUKÓW
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599926-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510528861-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łuków, Krajowy numer identyfikacyjny 711582380, ul. Piłsudskiego  17, 21-400  Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 25 798 30 00 wew. 140, e-mail , faks 257982701.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Z ELEMENTAMI PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH BUDOWY ULIC W MIEŚCIE ŁUKÓW
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
5.4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych z elementami projektów wykonawczych budowy: 5.4.1. ulicy Królik w Łukowie, o długości ok. 1168,0 m, 5.4.2. ulicy Podgórnej w Łukowie, o długości ok. 520,0 m; 5.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w Tomie III SIWZ. 5.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizowad zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy zawartym w Tomie II SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.08.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/04/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1. W pkt. 2.1 umowy wyraz „o długości ok. 1168,0 m zastępuje się wyrazem „o długości ok. 1403,0 mStrony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do 15 grudnia 2021 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Rozszerzono zakres opracowania w związku z wnioskiem właścicieli bez zmiany wynagrodzenia z jednoczesnym wydłużeniem terminu opracowania.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych