Ogłoszenie nr 560435576-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Godziesze Wielkie: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541727-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510125149-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IK.U.271.05.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym na terenie działek nr ewid. 238/1 i 239, obręb 0016 Stobno VI VII Gmina Godziesze Wielkie. Projekt przewiduje realizację sali gimnastycznej dla potrzeb uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolnych placówki w Stobnie Siódmym. Obiekt składa się z łącznika zapewniającego komunikację ze szkoły oraz przestrzeni zewnętrznej, zaplecza szatniowego i Sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna o wymiarach 29,0 x 15,8 metrów o wysokości 7,3 metra, co umożliwi prowadzenie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej, gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną na boisku o wymiarach 28 x 14,8 metrów. Przed przystąpieniem do realizacji należy: - przenieść istniejący plac zabaw „Nivea” kolidujący z projektowaną rozbudową. Nową lokalizację placu zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu, - rozebrać istniejący budynek gospodarczy, - rozebrać ogrodzenie z siatki, - wykarczować drzewa. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściach do budynku będą pochylnie. W budynku drzwi bez progów. Ubikacja oraz szatnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sala będzie posiadać dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Zaplecze Sali posiada: korytarz prowadzący do wszystkich pomieszczeń na zapleczu, pokój instruktorów w-f z łazienką zlokalizowany przy wejściu, cztery pomieszczenia szatniowe, dwa węzły sanitarne prysznicowe – ubikacje, umywalnie, prysznice oraz zespół sanitariatów (dziewczęce i chłopięce) dla osób korzystających z boiska zewnętrznego w tym wc dla osób niepełnosprawnych , oraz magazyn sprzętu sportowego. Budynek parterowy, zlokalizowany na poziomie terenu. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wzmocnionej słupami żelbetowymi ze stropodachem z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych. Posadowienie obiektu na żelbetowych ławach fundamentowych pod ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne o szerokości 60, 80, i 120 cm. Wysokość ław 40 cm, poziom posadowienia – równy poziomowi posadowienia budynku części istniejącej. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25. Obiekt będzie połączony parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Ściany fundamentowe murować z bloczków betonowych klasy 15MPa, na zaprawie klasy 5MPa. Ściany działowe murować z pustaków silikatowych grubości 12 cm klasy 15MPa. Podłoga na gruncie – wybrać grunt do wymaganego poziomu i ułożyć mieszankę żwirowo piaskowo, zagęszczając mechanicznie do Is=0,98. Podłogę na gruncie wykonać na podkładzie z betonu C12/15. Ułożyć szczelnie izolację przeciwwilgociową oraz izolacje termiczną. Przed wykonaniem podłogi na gruncie należy wykonać instalacje podposadzkowe. Właściwą posadzkę należy zazbroić włóknami polipropylenowymi wg zaleceń producenta. W Sali sportowej posadzka – wykładzina na podkładzie drewnianym elastycznym na listwach sprężystych ułożonych krzyżowo. Przestrzeń podposadzkowa wentylowana 3 wentylatorami kanałowymi 400m3/h załączanymi cyklicznie (np. 1h/dobę). Słupy i rdzenie żelbetowe z betonu C20/25. Podciągi żelbetowe z betonu klasy C20/25. Nadproża- prefabrykowane typu L19, oraz nadproża z betonu C20/25. Wieńce – żelbetowe z betonu klasy C20/25. Stropodach – z płyt strunobetonowych HC-200 nad częścią szatniową oraz HC 400 nad salą gimnastyczną. Płyty opierać na wieńcach żelbetowych – głębokość oparcia 9cm. Pokrycie dachu- z paty termozgrzewalnej 1x5,2 warstwa podkładowa + 1x5,2 warstwa nawierzchniowa. Dobór papy – na dachy twarde. Obróbki koszy, blacha okapowa ocynkowana. Wpusty dachowe podgrzewane przeciwoblodzeniowo. Rury spustowe ukryte w izolacji. Na dachu należy zastosować przelewy awaryjne. Budynek wyposażony w instalacje: 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne: a) Oświetlenie obiektu; b) Oświetlenie terenu; c) gniazd elektrycznych; d) połączeń wyrównawczych e) instalacja uziemiająca i odgromowa; f) instalacja PV 2. Instalacje sanitarne: a) wentylacja b) centralne ogrzewanie; c) instalacja wodno-kanalizacyjna W budynku zaprojektowano dwururową, pompową instalację grzewczą, ogrzewanie c.o. wpiąć w istniejącą instalację w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja wodociągowa rozprowadzana pod stropem parteru i w posadzkach do odbiorników. Instalacja kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna. Instalacja elektryczna (poprowadzona od złącza kablowego), oświetlenie LED z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, gniazdka z zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wyposażenia sali gimnastycznej niezbędnego do prowadzenia zajęć. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym, SST, przedmiarach, uzgodnieniach oraz w pozostałej dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45310000-3,
45330000-9,
45400000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 23.06.2020 r. do 19.07.2021 r., Aneks nr 1 - zmiana terminu do: 25.08.2021 r., Aneks nr 2 - zmiana terminu do: 31 sierpnia 2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/08/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pismem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji prac do dnia 31.08.2021 r. w związku z opóźnieniami dostaw niezbędnych materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia, spowodowanych sytuacją epidemiczną. Zgodnie z z §17 ust. 3 pkt. 2) zawartej umowy z Wykonawcą nr 272.U.05.2020 z dnia 23.06.2020 r., przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2021 r. Zmiany te zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych