Ogłoszenie nr 560436190-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Zgorzelec: „Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno – garażowego wraz z budową wiaty gospodarczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609263-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510394331-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Krajowy numer identyfikacyjny 23082647200000, ul. ul. B. Chrobrego  1, 59-900  Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 751 145, e-mail kpzgorzelec@kwpsp.wroc.pl, faks 075 7751145 wew. 208.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Inna, niż jednostka sektora finansów publicznych, państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno – garażowego wraz z budową wiaty gospodarczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PT.2370.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno – garażowego wraz z budową wiaty gospodarczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu". 2.Zakres rzeczowy robót budowlanych zawiera m.in.: 2.1. prace rozbiórkowe; 2.2. roboty ziemne 2.3. przełożenie kanalizacji deszczowej; 2.4. roboty fundamentowe: betoniarskie, murarskie, zbrojarskie i izolacyjne; 2.5. ściany nadziemia, nadproża, wieńce i strop teriva; 2.6. więźba dachowa i pokrycie; 2.7. podłogi i posadzki; 2.8. izolacje termiczne, okładziny z płyt, tynki wewnętrzne, malowanie; 2.9. stolarka okienna i drzwiowa; 2.10. elewacja; 2.11. platforma dla niepełnosprawnych; 2.12. instalacja elektryczna; 2.13. instalacje sanitarne; 2.14. instalacja klimatyzacji; 2.15. zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej na budynek gospodarczo – garażowy; 2.16. wyposażenie; 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załączniki do SIWZ w skład, której wchodzą: a) Projekty budowlane b) Przedmiar robót, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowią dokumenty, które wraz z umową (projektem umowy) należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte w powyższych dokumentach winny być traktowane tak, jakby były użyte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. Załączony do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy Pzp. 3. Rozwiązania równoważne: a)W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostaną znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; c) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń, jako przykładowych i pomocniczych. d) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 4 niniejszego Rozdziału oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentach niniejszego postępowania. e) Opis oferowanych rozwiązań równoważnych winien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty 4. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do: 6.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji (jeżeli jest niezbędna); 6.2. prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem; 6.3. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób; 6.4. rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej; 6.5. uczestniczenia w radach budowy zwoływanych nie rzadziej niż raz w miesiącu; 6.6. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 6.7. dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko; 6.8. przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu ubezpieczenia budowy potwierdzającego, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonej polisy przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 6.9. sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania z uwzględnieniem nie więcej niż czterech terminów odbiorów częściowych; 6.10. uzyskania niezbędnych uzgodnień i złożenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; 6.11. Wykonawca odpowiada za plac budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia; 6.12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu. Jakiekolwiek koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 29.10.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno – garażowego wraz z budową wiaty gospodarczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/01/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
P.P.H.U. FRODO Wiesław Polnicki,  ,  ul. Ogrodowa 8,  59-930,  Pieńsk,  kraj/woj. dolnośląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 699187 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.): zmiana terminu wykonania umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a co wpłynie na należyte wykonanie umowy. Zmiana terminu umowy nie wiąże się ze zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy. W związku z epidemią COVID-19 wykonawca poinformował o wydłużeniu się na rynku czasu oczekiwania na podzespoły do platformy dla niepełnosprawnych, której montaż został przewidziany w harmonogramie prac na ostatnim etapie robót, co udokumentował pismem od dostawcy dźwigu platformowego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych