Ogłoszenie nr 560434273-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Stargard: Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578784-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540175834-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510230010-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Rynek Staromiejski  5, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 613 410, e-mail sekretariat@gmina.stargard.pl, faks 915 613 411.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GKI.271.90.2020.G.Ch.,
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do siwz na zasadach określonych we wzorze umowy załącznik nr 8 do siwz. Lokalizacja zadania inwestycyjnego- Teren gminy Stargard – miejscowość Ulikowo.

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
45400000-1,
45300000-0,
45231300-8,
45231400-9,
45255110-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do 30.06.2021 roku.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/11/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Instalcompact Sp. z o.o,,  ,  ul. Wierzbowa 23,  62-080,  Tarnowo Podgórne,  kraj/woj. wielkopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1474770 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/05/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia (zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o 70 896,15 zł brutto).
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaakceptowanym przez obie strony protokołem konieczności nr 1 z dnia 16.03.2021 roku i kosztorysem zamiennym z dnia 16.03.2021 roku.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1Przedmiotem aneksu było powierzenie Wykonawcy wykonania na rzecz Zamawiającego, robót budowlanych zamiennych, wskazanych w protokole konieczności z dnia 16.03.2021 (pkt 4 dokumentu) oraz powierzenie Wykonawcy wykonania na rzecz Zamawiającego, oprócz robót wskazanych w Umowie, robót budowlanych dodatkowych nieobjętych zakresem robót przewidzianych w Umowie w sprawie zamówienia publicznego z dnia 06.11.2020 roku określonych szczegółowo w protokole konieczności z dnia 16.03.2021 roku (pkt.4 dokumentu). 2.Roboty dodatkowe i zamienne wykonane zostaną zgodnie z protokołem konieczności z dnia 16.03.2021 roku oraz kosztorysem zamiennym, które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszego aneksu.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych