Ogłoszenie nr 560441363-N-2022 z dnia 12.05.2022 r.
Ożarów Mazowiecki: MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ HALI PNEUMATYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W BŁONIU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582589-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540184992-N-2020, 40181981-N-2020, 540183339-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 5102213719-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Warszawski Zachodni, Krajowy numer identyfikacyjny 13272116000000, ul. ul. Poznańska 129/133  , 05-850  Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 337 212, e-mail zamowienia.publiczne@pwz.pl, faks 227 337 212.
Adres strony internetowej (url): https://bip.pwz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ HALI PNEUMATYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W BŁONIU
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZA.272.1.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2. Przedmiot umowy będzie realizowany z podziałem na etapy: a) Etap 1 Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych obejmujące: I. naprawę i uzupełnienie pęknięć w istniejącej nawierzchni, II. wycinka drzew wraz z usunięciem korzeni drzew i uzupełnieniem warstw podbudowy boiska, III. usunięcie tulei do montażu słupków do siatki do gry w tenisa (4 szt.) wraz z uzupełnieniem warstw podłoża, IV. montaż tulei do montażu słupków do siatki do gry w siatkówkę (2 szt.), V. demontaż piłkochwytu dł. ok. 30 m wraz z fundamentami pomiędzy boiskami, VI. montaż piłkochwytu dł. ok 30 m (zmiana lokalizacji) z demontowalnymi słupkami, VII. usunięcie zabrudzeń organicznych (mchów, przerostów) wraz z myciem pod ciśnieniem całej powierzchni poliuretanowej (3150 m2), VIII. zaimpregnowanie warstwy istniejącej z nawierzchni poliuretanowej, IX. wykonanie nowego natrysku poliuretanowego w kolorze ceglastym na całej powierzchni boiska i bieżni (3150 m2), X. naniesienie kompletnego malowania linii boisk i bieżni metodą natrysku farbami poliuretanowymi zgodnie z obowiązującymi normami, XI. wymiana deski do wyskoku przy skoczni w dal o wymiarach dł. 122 cm, szer. 30 cm, wys. 2 cm, ponowne posadowienie słupka od bramki do piłki ręcznej, XII. oczyszczenie i przełożenie kostki brukowej przy ławkach w rejonie boiska o łącznej powierzchni 16,2 m2 , XIII. utwardzenie fragmentu nawierzchni za wydłużonym odcinkiem bieżni o powierzchni ok 29 m2, XIV. dostawa i montaż wiaty rowerowej, XV. dostawa i montaż dwurzędowych trybun, XVI. oczyszczenie piaskownicy do skoków w dal z roślinności i ewentualne uzupełnienie piasku, b) Etap 2 Budowa hali pneumatycznej obejmująca: I. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym, dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); II. uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz zawiadomienie właściwego organu o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności); III. wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie wynikającym z PFU oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; IV. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji; V. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań; VI. skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy (w przypadku takiej konieczności), VII. Wszystkie pozostałe prace niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45111291-4,
45217000-1,
45233200-1,
45236110-4,
45236119-7,
45310000-3,
45330000-9,
45450000-6,
71320000-7,
71247000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
20.12.2020 R.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/12/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmianie ulega zakres prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmianie ulega zakres prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN OPISANY ZOSTAŁ W ANEKSIE NR 1 Z DNIA 18.12.2020 DO UMOWY NR SPWZ/96/2020
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych