Ogłoszenie nr 560436199-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Wodzisław Śląski: wykonywanie kompleksowej usługi teleopieki wraz z dostawą urządzeń
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: "Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!" dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostepne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535747-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510094541-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628947500000, ul. ul. Wałowa  30, 44-300  Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 455 14 30, e-mail pcpr_wodz@poczta.onet.pl, faks 0-32 455 14 30.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonywanie kompleksowej usługi teleopieki wraz z dostawą urządzeń
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PCPR/4/PN/2019/PS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest objęcie systemem opieki zdalnej 36 uczestników projektu z terenu powiatu wodzisławskiego.Usługa świadczona będzie dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku w ich miejscu zamieszkania.Zamówienie obejmuje: 1.dostawę 36 zestawów urządzeń do opieki zdalnej (teleopieki) 2.montaż urządzeń wraz z instruktażem w miejscu zamieszkania każdego z uczestników 3.świadczenie usług opieki zdalnej w ramach miesięcznego abonamentu wraz z abonamentem GSM 4.uruchomienie usługi teleopieki (demontaż wraz z ponownym montażem, instruktażem oraz przeprowadzeniem diagnozy) dla innego użytkownika w przypadkach szczególnych np. zgonu użytkownika, w terminie 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia, zapewniając w dalszym ciągu świadczenie usługi dla 36 użytkowników

II.4) Główny kod CPV: 85311200-4
Dodatkowe kody CPV:
32000000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
16.05.20219 - 31.10.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: OPIEKANOVA Sp. z o.o.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
OPIEKANOVA Sp. z o.o.,  ,  81-512 Gdynia ul. Inżynierska 78a,  81-512,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 142200 zł.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wydłużenie okresu realizacji umowy do dnia 29.01.2022r. oraz zwiększenie wartości umowy o kwotę 8 532,00 (świadczenie miesięcznego abonamentu)
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wydłużenie realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 03.04.2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizacje programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych