Ogłoszenie nr 560436382-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Kołobrzeg: Budowa budynku przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego w Kołobrzegu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 765476-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510416722-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Kołobrzeg, Krajowy numer identyfikacyjny 33092073600000, ul. ul. Ratuszowa  13, 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48 94 35 51 580, e-mail przetargi@um.kolobrzeg.pl, faks +48 94 35 237 69.
Adres strony internetowej (url): www.kolobrzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego w Kołobrzegu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZ.271.50.2020.II
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa budynku filii biblioteki ze świetlicą wraz z instalacjami wewnętrznymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej: 1) utworzenie chodników i drogi dojazdowej, 2) utworzenie miejsc parkingowych, 3) budowa instalacji zewnętrznych, 4) przebudowa istniejących miejsc parkingowych z płyt ażurowych na kostkę betonową.

II.4) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
400 dni od dnia zawarcia umowy tj. do 23 marca 2022r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa budynku przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego w Kołobrzegu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/02/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Gorbud Sp. z o.o.,  ,  ul. Kołobrzeska 8c,  78-300,  Świdwin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1674560.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/10/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym - zamawiajacy zlecił na podstawie protokołu konieczności roboty dodatkowe, nie objęte dokumentacją projektową. Za wykonanie robót określono wynagrodzenie 46.000,62 zł brutto.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzonych prac budowlanych, Komisja stwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową tj. wykonanie oświetlenia elewacji budynku. W dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia nie zaprojektowano oświetlenia elewacji budynku. Na wniosek Zamawiającego - wykonanie przedmiotowego oświetlenia wymagało dodatkowego opracowania projektowego. Rozliczenie robót: wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przedstawionym kosztorysem tj. 46.600,62 zł brutto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych