Ogłoszenie nr 560435545-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Bydgoszcz: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy trybuny południowej – sektor „A” Stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581546-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540169358-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510206704-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Jezuicka  1, 85-102  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy trybuny południowej – sektor „A” Stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WZP.271.45.2020.B
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy trybuny południowej - sektor „A” (połączenie trybuny głównej z nowo przebudowaną trybuną wschodnią) Stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik – Opis przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub warunkami zabudowy oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę.

II.4) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
71220000-6,
71250000-5,
71320000-7,
71242000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie z zapisami §3 umowy WIM 272.116.2020 z dnia 15.10.2020r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana dot. terminu wykonania przedmiotu umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 uPzp (Aneks nr 2 z dnia 01.09.2021r. oraz protokołu konieczności z dnia 30.08.2021r.) w umowie wprowadza się następujące zmiany: 1) §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy: 8 tygodni od daty wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego obszaru, w tym: 1) przygotowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami – 1 miesiąc od daty zawarcia umowy, 2) wykonanie i dostarczenie opracowań określonych w § 1 ust.2 pkt.1-5, 7 umowy – do dnia 15.03.2021r., 3) wykonanie i dostarczenie wersji elektronicznej projektu opracowanego na podstawie pierwotnych założeń zamówienia, z tym, że bez decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – do dnia 06.09.2021r., 4) wykonanie i dostarczenie opracowań określonych w § 1 ust.2 pkt 6, 8, 9 umowy – 5 tygodni od daty wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego obszaru, 5) wykonanie i dostarczenie pozostałego zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.2 umowy - 8 tygodni od daty wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego obszaru.”
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1.Okoliczności przywołane w protokole konieczności z dnia 30.08.2021r. są niezależne zarówno od Wykonawcy, jak i od Zamawiającego. Ich wystąpienie nie było możliwe do przewidzenia na etapie prowadzonego postępowania oznaczonego nr sprawy WZP.271.45.2020.B oraz zawarcia umowy nr WIM 272.116.2020 z dnia 15.10.2020r. 2. Powyższa zmiana (dot. terminu wykonania przedmiotu umowy) wprowadzona do umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych