Ogłoszenie nr 560434277-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Dzierżoniów: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą, o łącznej powierzchni użytkowej 1276m2 i kubaturze 7842m3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego” w Dzierżoniowie”.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570156-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510183876-N-2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Dzierżoniów, Krajowy numer identyfikacyjny 89071783000000, ul. Rynek  1, 58-200  Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48746450800, e-mail josak@um.dzierzoniow.pl, przetargi@um.dzierzoniow.pl, faks +48746450801.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.dzierzoniow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą, o łącznej powierzchni użytkowej 1276m2 i kubaturze 7842m3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego” w Dzierżoniowie”.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OR-P.271.83.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą, o łącznej powierzchni użytkowej 1276m2 i kubaturze 7842m3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego” w Dzierżoniowie”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej dotyczy wykonania robót budowlanych i prac towarzyszących w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, dla której została wydana decyzja nr 572/2019 z dnia 17.06.2019r., która obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym wywóz złożonych w budynku elementów betonowych ogrodzenia w ilości ok. 0,5m3, 2) roboty konstrukcyjne i murowe, 3) roboty posadzkarskie – podłoża, izolacje i posadzki, 4) sufity podwieszane i obudowy w tym, w pom. 06/8, 06a/8, 07/8, 104/8, 104a/8, 104b/8, 103a/8, 117/8. 117a/8, 117b/8, 118a/8 należy ułożyć nowe sufity podwieszane po uprzednim zdemontowaniu starych, 5) wymiana świetlików dachowych, 6) roboty wykończeniowe, w tym tynki, gładzie, okładziny ścienne, roboty malarskie, montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych, 7) montaż stolarki drzwiowej i ślusarki, 8) montaż ścian oddzielenia pożarowego i kurtyn ppoż., 9) montaż kraty rolowanej aluminiowej o wym. 265cm x 250cm wraz z zasilaniem elektrycznym (dokładne wymiary otworu należy zmierzyć na budowie podczas realizacji robót), 10) wykonanie składnej widowni wraz z krzesłami, 11) wykonanie stałej widowni wraz z krzesłami, 12) wykonanie sceny wraz z wyposażeniem, 13) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan., C.O., 14) wykonanie instalacji elektrycznych, w tym oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, sygnalizacji pożaru, 15) roboty instalacyjne w zakresie sterowania wentylacji, 16) wykonanie technologii stołówki, 17) w przypadku ingerencji w elementy konstrukcyjne dla potrzeb wykonania robót instalacyjnych: elektrycznych, wod. – kan., C.O. i wentylacyjnych należy uwzględnić ich naprawę, uzupełnienie lub przebudowę poprzez np. uzupełnienie obudów G-K, sufitów podwieszanych wypełnionych płytami, wykonanie zamurowań uzupełnienie tynków oraz roboty malarskie, 18) zakup i dostawę gaśnic w ilości zgodnej z projektem, 19) wymianę pokrycia dachowego budynku nr 8 i części budynku nr 1, 20) wykoszenie na powierzchni około 1200m2 trawy i jej wywóz, wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej, demontaż ogrodzenia panelowego dla potrzeb montażu tymczasowej bramy wjazdowej na teren budowy, utwardzenie terenu przed budynkiem dla potrzeb budowy. W przypadku korytowania terenu pod drogę tymczasową pozyskana ziemia jest własnością Gminy i zostanie złożona na terenie budowy. 21) wymianę wykładziny pcw w pomieszczeniach biblioteki na wykładzinę winylową typu Pallida WP418 o łącznej pow. 343,2m2 wraz z ułożeniem cokolika wysokości 10cm (kolor cokolika zostanie ustalony z użytkownikiem), 22) gruntowanie i 2-krotne malowanie ścian w pomieszczeniach biblioteki o pow. 140m2 oraz wymiana uszkodzonych płyt o wym. 60cm x 60cm stropu podwieszonego w ilości 30 szt., 23) wykonanie do zaplecza stołówki tymczasowej drogi dojazdowej z tłucznia 0/63 gr. 25cm o szer. 3m i dł. 25m, w tym korytowanie, wywóz ziemi, ułożenie tłucznia wraz z jego zagęszczeniem. Roboty uciążliwe i emitujące zbyt duży hałas należy wykonywać do godz. 800 i od 1400. Jednak w przypadku konieczności wykonywania tych robót Wykonawca zobowiązany jest sposób i czas ich wykonywania uzgodni z dyrektorem szkoły i biblioteki. Zaznacza się, że na ostatniej kondygnacji funkcjonuje Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna a w przyziemiu biblioteka szkolna i introligatornia. W przyległych budynkach nr 1 i 6 odbywają się zajęcia szkolne. Termin wykonywania robót w pomieszczeniach biblioteki (piętro) należy uzgodnić z dyrektorem biblioteki. W przypadku rozebrania istniejących tymczasowych i stałych przegród pomiędzy budynkami nr 8 i 1 oraz 8 i 6 Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia tymczasowych przegród zabezpieczających budynki nr 1 i 6 przed zakurzeniem i dostępem dzieci na teren budowy. 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, technologią robót wskazaną w przedmiarach robót oraz decyzją nr 572/2019. 4. Szczegółowy zakres robót dla decyzji o pozwoleniu na budowę nr 572/2019 określają: 1) projekt budowlany opracowanie wielobranżowe: branża architektura, konstrukcja przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą. Jednostka Projektowa: Pracownia Twórcza SPAR Józef Sławik, 2) projekt wykonawczy – zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża architektura (technologia ogólna). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 3) projekt wykonawczy – zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża architektura (wnętrza-detale). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 4) projekt wykonawczy – zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża konstrukcja. Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 5) projekt wykonawczy – zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacja sanitarna (wentylacja mechaniczna). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 6) zestawienie napędów i klap ppoż. zamykających – zadanie I, 7) projekt wykonawczy – zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje sanitarne (wod. – kan., C.O.). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 8) projekt wykonawczy – zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża cz. sanitarna (technologia stołówki). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 9) projekt wykonawczy – zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje elektryczne). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 10) projekt wykonawczy – zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje elektryczne (sterowanie wentylacji). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 11) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. I – roboty budowlane, 12) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. I – branża instalacje sanitarne (wentylacja mechaniczna), 13) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zad. I – branża instalacje elektryczne, 14) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. I – branża instalacje sanitarne (wod. – kan., C.O.), 15) projekt wykonawczy – zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża architektura (technologia ogólna). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 16) projekt wykonawczy – zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża architektura (wnętrza-detale). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 17) projekt wykonawczy – zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża konstrukcja. Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 18) projekt wykonawczy – zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacja sanitarna (wentylacja mechaniczna). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 19) zestawienie napędów i klap ppoż. zamykających – zadanie II, 20) projekt wykonawczy – zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje sanitarne (wod. – kan., C.O.). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 21) projekt wykonawczy – zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje elektryczne). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 22) rysunek nr 1E/U rzut piwnic – instalacje elektryczne/uzupełnienie, 23) rysunek nr 2E/U rzut parteru – instalacje elektryczne/uzupełnienie, 24) rysunek nr 2E/D rzut piętra – instalacje elektryczne/uzupełnienie, 25) pismo Umowa/Aneks ZI.272.138.2016/2020.06.08 z dnia 08.06.2020r. 26) symbol wykładziny winylowej do biblioteki, 27) wzór, kolor wykładziny winylowej, 28) zdjęcie płyt stropowych podlegających wymianie, 29) projekt wykonawczy – zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje elektryczne (sterowanie wentylacji). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 30) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. II – roboty budowlane, 31) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. II – branża instalacje sanitarne (wentylacja mechaniczna), 32) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zad. II – branża instalacje elektryczne, 33) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zad. II – branża instalacje sanitarne (wod. – kan., C.O.), 34) przedmiar robót budowlanych dotyczących wymiany pokrycia dachowego budynku nr 8 i części budynku nr 1, 35) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego budynku nr 8 i części budynku nr 1, 36) rysunek z lokalizacją montażu kraty rolowanej aluminiowej, 37) mapa z lokalizacją bramy wjazdowej i tymczasowej drogi dojazdowej do bud. nr 8. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym i wykonawczym, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach oraz wg. technologii robót określonej w przedmiarach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami Prawa budowlanego. 7. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu robót budowlanych wykorzystanie technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i funkcjonalne będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą zagwarantować realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany i ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, oprócz obowiązków określonych powyżej zobowiązuje się do: 1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i oznakowania oraz należytego utrzymania. Oddzielenie ogrodzeniem tymczasowym terenu szkoły od terenu budowy. Wymiany zamka/wkładki w zamkniętych na klucz drzwiach wejściowych na teren budynku nr 8 od strony projektowanej stołówki – szkoła nie posiada klucza, 2) zapewnienia dojścia i dojazdów do budynków zlokalizowanych w obrębie inwestycji, w tym wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do budynku nr 8 od ul. Sikorskiego oraz utwardzenie terenu przed budynkiem dla potrzeb budowy. Szkoła nie udostępni od strony osiedla wjazdu i parkingu pomiędzy boiskiem ORLIK a budynkiem nr 6 szkoły na dojazd na budowę, 3) organizacji zaplecza budowy, które umożliwi przeprowadzanie narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i Użytkownika oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów. Szkoła nie zapewnia zaplecza socjalno – sanitarnego, 4) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 5) ustawienie tymczasowych przegród lub kurtyn na poszczególnych kondygnacjach pomiędzy budynkiem nr 8 i 1 oraz nr 8 i 6, w celu zabezpieczenia budowy przed dostępem dzieci, 6) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót. Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania podliczników energii elektrycznej i wody we własny zakresie, 7) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających, z decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych, 8) wykonania badań, prób i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych i badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną, 9) uzyskania pozytywnego wyniku badań wody z Sanepidu, 10) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót, w dniu przekazania placu budowy, 11) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 12) uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu przyległego po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, 13) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki, zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich składowania lub utylizowania, 14) wywozu papy i jej utylizacji, 15) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 16) wykonania Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 17) uczestnictwa kierownika budowy w cotygodniowych radach budowy oraz uczestnictwa kierowników robót w okresie wykonywania ich robót branżowych, 18) przygotowanie na bieżąco rozliczeń budowy, faktur według zaleceń Zamawiającego, 19) innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 20) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 21) w przypadku skorzystania w trakcie budowy z pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7T Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od zarządcy drogi tj. Wydziału Inżynierii Miejskiej w tut. Urzędzie Miasta, zgody na wjazd na ul. Sikorskiego, 22) wystąpienie do Wydziału Inżynierii Miejskiej w tut. Urzędzie o uzyskanie zgody na wykonanie tymczasowego zjazd z ul. Sikorskiego na teren szkoły. Koszt uzyskania decyzji administracyjnej wynosi 82 zł. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia, że pracownicy realizujący przedmiot zamówienia, o których mowa powyżej będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniuart. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy (załacznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1 lit „h” projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 projeku umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) czynności; 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 500 000,00 zł, zakres rzeczowy: 1) remont łazienek w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej wod. – kan., C.O. i elektrycznej - pom. 06/8, 06a/8, 07/8, 104/8, 104a/8, 104b/8, 103a/8, 117/8. 117a/8, 117b/8, 118a/8, 2) wymiana stolarki okiennej i uzupełnienie klamek w oknach, 3) rozdział instalacji ogrzewania osobno dla Biblioteki Miejskiej i dla Szkoły.

II.4) Główny kod CPV: 45214210-5
Dodatkowe kody CPV:
45223200-8,
45262520-2,
45400000-1,
45310000-3,
45330000-9,
45331200-8,
45331100-7,
45332000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania: do 23.07.2021r., po zmianie do 27.08.2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą, o łącznej powierzchni użytkowej 1276m2 i kubaturze 7842m3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego” w Dzierżoniowie”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/09/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
AKBiK Sp. z o.o.,  sekretariat@akbik.pl, kosztorysy@akbik.pl,  ul. Wagonowa 6,  53-609,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4059349.59 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
W toku realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych. W związku z powyższym zaszła konieczność zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Przed zmianą umowy wynagrodzenie ryczałtowe wynosiło 5 542 176,56 zł brutto, natomiast po zmianie umowy 5 587 621,39 zł brutto.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
I. W trakcie wykonywania robót budowlanych okazało się, że projektant branży elektrycznej nie przewidział oświetlenia w dokumentacji projektowej oświetlenia pomieszczeń 101/8, 119/8 oraz klatki schodowej K3. W związku z tym projektant przedłożył dodatkowy projekt instalacji oświetleniowej tych pomieszczeń, na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy, który został sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru na kwotę 10 352,37 zł brutto. II. W dokumentacji projektowej Projektant nie przewidział wyposażenia w tablicy oświetlenia sceny. Brakowało w niej włączników i zabezpieczenia opraw zamontowanych na szynoprzewodach montowanych na scenie. Projektant w projekcie przewidział oprawy, które po przedstawieniu przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru i dyrektora szkoły, ze względu estetycznych nie zostały przyjęte do realizacji. Oprawy te Wykonawca w ramach wynagrodzenia zamotuje w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia 015A/8. Oświetlenie tego korytarza projektant nie przewidział. Natomiast w zamian za oprawy typu B2 na scenie Wykonawca zamontuje oprawy typu wpuszczanego, które zostały zaakceptowane przez inspektora. Ponadto nadmienia się, że w pomieszczeniu 030/8 wykonawca dodatkowo zamontował oprawę natynkową z czujką ruchu, bowiem nie była ona przewidziane w projekcie. Na wyżej wymienione roboty budowlane wykonawca sporządził kosztorys ofertowy, który został sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru na kwotę 1 952,74 zł brutto. III. W trakcie wykonywania robót budowlanych Inspektor nadzoru zwrócił uwagę, że projekt nie przewiduje wyłączenia przeciwpożarowego w budynku i zasilania urządzeń pożarowych. Powyższe wymagało wprowadzenia zmian do dokumentacji między innymi w zakresie przebudowy sekcji wyłączników pożarowych, montażu dodatkowych tablic elektrycznych, ułożenia dodatkowego okablowania, w tym zasilania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Ponadto projekt w oparciu, o który zostało udzielone zamówienie publiczne Wykonawcy: - nie zawierał elementów związanych z systemem przyzywowym w toaletach dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach 07/8,104b/8,117b/8. Projektant sporządził dodatkowy projekt uwzględniający wykonanie tego systemu. - zakładał sterowanie oświetleniem w pomieszczeniu 033/8 wyłącznikiem ręcznym. Na wniosek dyrektora szkoły Projektant przekazał projekt, w którym zmienił sterowanie oświetleniem z wyłącznika ręcznego na czujkę ruchu, co ma spowodować oszczędności w zużyciu prądu. Ponadto Projektant doprojektował brakujące gniazdo 230V w pomieszczeniu 06/8. - nie uwzględniał prawidłowej ilości opraw w pomieszczeniach 06A/8, 104/8, 109/8. Dlatego Projektant doprojektował brakujące oprawy oświetleniowe. - nie przewidywał montażu opraw oświetlenia przeszkodowego schodów i oświetlenia awaryjnego w proscenium, zasceniu i widowni. Powyższe związane jest z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. - nie przewidywał zewnętrznego sygnalizatora SAP na I piętrze budynku, który włączając się samoczynnie powiadamia Użytkowania o powstaniu pożaru. Jest on konieczny, bowiem centrala przeciwpożarowa zaprojektowana w budynku nr 8 nie jest powiązana z Państwową Strażą Pożarną. Projektant doprojektował montaż przedmiotowego sygnalizatora. - przewidywał ręczne wyłączanie central wentylacyjnych w czasie pożaru. Takie wyłączenie jest niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi. W związku z tym projektant zaprojektował wyłączenie central w czasie pożaru poprzez zastosowanie EKS czyli elementu kontrolno-sterującego, służącego do sterowania urządzeniami, które mają zostać uruchomione lub wyłączone w trakcie pożaru. - nie przewidywał rozbudowy istniejącej w budynku rozdzielni elektrycznej biblioteki dla potrzeb włączenia urządzeń wentylacyjnych obsługujących bibliotekę. W związku z tym Projektant sporządził projekt nowej rozdzielni wraz wpięciem do niej zasilania wentylacji mechanicznej. W celu realizacji w/w robót Projektant dostarczył dodatkowe projekty, które zostały w zakresie rozwiązań pożarowych uzgodnione z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Na wyżej wymienione roboty budowlane wykonawca sporządził kosztorys ofertowy, który został sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru na kwotę 33 139,72 zł brutto. Mając powyższe na uwadze łączna kwota dodatkowego wynagrodzenia za roboty, o który mowa w pkt I – III wynosi 45 444,83 zł brutto. Zamawiający potwierdza, że wyżej wymienione okoliczności wystąpiły w trakcie realizacji robót budowlanych i nie były przewidziane w dokumentacji projektowej. Zamawiający wskazuje, że łączna wartość robót dodatkowych wynosi 45 444,83 zł brutto. Dotychczasowa wartość robót dodatkowych wynosi 357 170,75 zł brutto. Stąd łączna wartość robót dodatkowych od początku budowy wynosi 402 615,58 zł brutto, co stanowi 8,06% wynagrodzenia określonego w umowie. Zlecenie powyższych robót spełnia przesłanki wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie narusza art. 144 PZP, bowiem Zamawiający przewidział zmiany umowy w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynikające z konieczności zmiany rozwiązań projektowych, w przypadku braków lub błędów projektowych, a także w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji, aby obiekt mógł spełniać swoje przeznaczenie. Mając powyższe na uwadze zlecono w/w roboty przedsiębiorstwu AKBIK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wagonowej 6, 53-609 Wrocław.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych