Ogłoszenie nr 560432788-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Pruszcz Gdański: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774101-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510428637-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19168640800000, ul. ul. Wojska Polskiego  16, 83-000  Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 834 999, e-mail zamowienia@powiat-gdanski, faks 586 834 899.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-gdanski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.272.33.2020.PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w miejscowości Sobowidz z jednoczesnym zwiększeniem nośności obiektu mostowego do 40t. Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę konstrukcji mostu. Wymienić należy sklepienie ceglane na sklepienie żelbetowe. Nowe sklepienie należy wykonać w kształcie sklepienia istniejącego. Istniejące fragmenty ścian czołowych znajdujące się powyżej wezgłowi sklepienia należy rozebrać, a w ich miejsce wykonać nowe fragmenty ścian żelbetowych. Przebudowa nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu. Światło poziome i pionowe pod mostem oraz rzędne dna rzeki i sklepienia pozostaną bez zmiany. Szerokość jezdni i chodnika na moście po przebudowie pozostaną bez zmiany. Należy zachować istniejący układ drogowy w planie oraz wysokościowy w nawiązaniu do istniejącej niwelety jezdni. Podstawowe parametry geometryczne obiektu po przebudowie:  rozpiętość teoretyczna 3,40 m,  długość całkowita ze skrzydłami 16,85 m,  szerokość konstrukcji nośnej 10,71 m,  światło poziome obiektu 3,00 m,  światło pionowe obiektu 2,07 m,  wysokość konstrukcyjna 1,89 m,  szerokość jezdni 6,00 m  szerokość chodnika 1,50 m.  kąt skrzyżowania osi obiektu z przeszkodą 90o Szczegółowy opis projektowych rozwiązań technicznych znajduje się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji;

II.4) Główny kod CPV: 45221111-3
Dodatkowe kody CPV:
45233140-2
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12 tygodni
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/05/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zwiększenie zakresu prac o roboty dodatkowe: odbudowa ścian przyczółków i ścian skrzydeł mostowych
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zwiekszenie zakresu prac budowlanych o montaż drewnianej kładki roboczej, zabezpieczenie i oczyszczenie dna rzeki, wykonanie opasek wielokiszkowych, montaż lustra drogowego, wywóz i utylizacja karpiny
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zwiększono zakres prac o roboty dodatkowe w związku ze złym stanem technicznym elementów konstrukcyjnych mostu
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmieniono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 16.07.2021 r., zwiększono wartość umowy do kwoty 515 363,33 zł. netto
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych