Ogłoszenie nr 560427589-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Łódź: „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568747-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510175494-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47082297900000, ul. ul. Niciarniana  41, 92-320  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 761 818, e-mail mczp@mczp-lodz.pl, faks 426 761 888.
Adres strony internetowej (url): https://www.nbip.pl/mopitu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SP ZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z kontynuacją budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul.Niciarnianej 41.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45000000-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
28.08.2020-15.11.2020
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/10/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1. Okładzina z gresu schodów zewnętrznych (klatka K2 oraz wejście od strony południowej) z zastosowaniem izolacji p.-wodnej i siatki ) 2. Demontaż grzejnika w korytarzu (oś „15”) przy wejściu, wykucie bruzdy na piony, zamurowani, malowanie oraz montaż mniejszego grzejnika. 3. Betonowe elementy słupów wiaty przy Izbie Przyjęć wyrównać, wykonać tynk mozaikowy oraz obróbkę blacharską ze spadkiem 4. Zakup i montaż dodatkowego, odwadniającego wpustu terenowego.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ad.1. Schody zewnętrzne przy klatce K2 oraz przy wejściu od strony południowej, wg projektu nie były przewidziane do wykończenia żadną okładziną, pozostawiono „surowy” beton.Z uwagi na łatwość utrzymania czystości oraz względy estetyczne, należy wykonać okładzinę z gresu. Ad.2. Istniejący grzejnik zamontowano zgodnie z projektem, zawęża „światło” korytarza, które staje się mniejsze niż wymagane minimum, więc należy zamontować mniejszy w innym miejscu. Ad.3. Betonowe elementy pod słupy podtrzymujące wiatę nad podjazdem dla karetek, wg projektu nie mają żadnej okładziny ani obróbki. Obecnie beton posiada zacieki oraz zielone wykwity. Należy wykonać tynk mozaikowy oraz obróbkę blacharską. Ad.4. W rejonie węzła c.o. nie przewidziano wpustu terenowego, który spowoduje szybsze odwodnienie terenu z wód opadowych, więc należy go zamontować.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych