Ogłoszenie nr 560437709-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Nysa: Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614391-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540237818-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510400557-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie, Krajowy numer identyfikacyjny 51736400000000, ul. ul. Kolejowa  15, 48-300  Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (077) 4080513, 4080553, e-mail zp_nysa@op.onet.pl, faks (077) 4080553.
Adres strony internetowej (url): www.nysa.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZP.271.45.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
18.01.2021 r. do 30.11.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/11/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zwiększenie zakresu robót, zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zwiększenie zakresu robót,zmiana harmonogramu,zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych