Ogłoszenie nr 560441358-N-2022 z dnia 12.05.2022 r.
Czersk: Budowa budynku żłobka w Czersku realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w Gminie Czersk
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609355-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510415818-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, Krajowy numer identyfikacyjny 92351274000000, ul. ul. Kościuszki  27, 89-650  Czersk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 954 860, e-mail urzad_miejski@czersk.pl, faks 523 954 811.
Adres strony internetowej (url): bip.czersk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku żłobka w Czersku realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w Gminie Czersk
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WZ.271.44.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku żłobka w Czersku realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w Gminie Czersk” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: ETAP I - Przebudowa budynku przedszkola. 1) Fundamenty. 2) Parter. 3) Posadzki. 4) Strop. 5) Stolarka. 6) Stolarka drzwiowa. 7) Stolarka okienna. ETAP II - Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka. 1) Fundamenty. 2) Parter. a) Posadzki. b) Ściany. c) Strop. d) Belki stalowe\wieńce. e) Słupy. 3) Piętro. a) Posadzki. b) Ściany. c) Dach. d) Wieńce. e) Słupy. f) Płyta żelbetowa nadszybia. g) Klatka schodowa. h) Stolarka. 4) Stolarka. a) Stolarka drzwiowa. b) Stolarka okienna wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym. 5) Wyposażenie. 6) Zagospodarowanie terenu. a) Roboty rozbiórkowe. b) Utwardzenia terenu. 7) Instalacje elektryczne. a) Instalacje wewnętrzne.  Rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające.  Instalacja oświetleniowa.  Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustów.  Koryta kablowe - system tras kablowych.  System oddymiania klatki schodowej.  Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). b) Instalacje zewnętrzne.  Sieci zewnętrzne elektryczne.  Oświetlenie zewnętrzne.  Instalacja odgromowa i uziemiająca. c) Instalacje teletechniczne.  Instalacje wewnętrzne.  Montaż systemu przyzywowego w WC.  Instalacja strukturalna.  Instalacja CCTV.  Instalacja RTV/SAT.  System sygnalizacji włamania i napadu.  Instalacja systemu nagłośnienia. 8) Instalacje sanitarne wewnętrzne. a) Instalacja centralnego ogrzewania. b) Instalacja wod-kan. c) Instalacja wentylacji i klimatyzacji. 9) Kotłownia. 10) Instalacje sanitarne zewnętrzne. a) Woda. b) Kanalizacja sanitarna. 2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje dojazd do miejsca realizacji inwestycji od strony ul. Starego Urzędu w Czersku poprzez działki nr 1175/1 i 2901 obr. Czersk-miasto, zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną drogi dojazdowej. Zabrania się korzystania z dojazdu do placu budowy od strony ul. Chojnickiej w Czersku. 3. Wykonawca przez cały okres realizacji inwestycji będzie utrzymywał dojazd do placu budowy w należytym stanie. Ponadto drogę dojazdową utwardzi kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5 mm w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego. 5. Wykonawca odgrodzi i zabezpieczy teren inwestycji od pozostałej części budynku przedszkola. 6. Wykonawca będzie prowadził w taki sposób roboty, aby umożliwić korzystanie z pozostałej części budynku przedszkola, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformuje dyrektora przedszkola o możliwych utrudnieniach. 7. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren przedszkola, który zostanie uszkodzony w czasie prowadzonych robót budowlanych. 8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ. 9. W przedmiocie zamówienia uwzględnione zostały wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych m.in. powstanie winda, która umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na każdą kondygnację budynku. 10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów, 4) roboty konstrukcyjne, 5) roboty murarskie, 6) roboty zbrojeniowe do betonu, 7) roboty ogólnobudowlane, 8) roboty instalacyjne elektryczne, 9) roboty instalacyjne wod.-kan., 10) roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji, 11) roboty związane z instalacjami niskoprądowymi, 12) roboty instalacyjne c.o., 13) roboty związane z instalacjami p.poż., 14) roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, 15) wykonywanie tynków i posadzek, 16) roboty wykończeniowe pomieszczeń, 17) montaż wyposażenia, 18) roboty dekarskie, 19) roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 11. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch+” edycja 2021, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia, o czym informuje w pkt IV.6.4) Ogłoszenia o zamówieniu.

II.4) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45261210-9,
45262300-4,
45262311-4,
45262350-9,
45262310-7,
45410000-4,
45430000-0,
45442100-8,
45450000-6,
45260000-7,
45421100-5,
45315300-1,
45315600-4,
45316000-5,
45317000-2,
45311000-0,
45330000-9,
45331100-7,
45331000-6,
45331220-4,
45231300-8,
45333000-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31.10.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa budynku żłobka w Czersku realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w Gminie Czersk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/02/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
KWK Construction Sp. z o.o.,  ,  ul. Fordońska 40,  85-719,  Bydgoszcz,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4997770.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/05/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku ze znacznym i nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych, urządzeń oraz paliwa z powodu pandemii COVID-19, a także sytuacji geopolitycznej i gospodarczej związanej z wojną w Ukrainie, zachodzi konieczność waloryzacji wynagrodzenia umownego, dlatego w opisanej umowie wprowadza się następującą zmianę: Treść § 9 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 5.497.547,00 zł brutto (słownie zł.: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 00/100). W związku ze zwiększeniem kwoty wynagrodzenia zwiększono również kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej do kwoty: 274.877,35 zł
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy nastąpiła w związku ze znacznym i nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych, urządzeń oraz paliwa z powodu pandemii COVID-19, a także sytuacji geopolitycznej i gospodarczej związanej z wojną w Ukrainie.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych