Ogłoszenie nr 560435569-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Wąwolnica: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609992-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540228943-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510270912-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica, Krajowy numer identyfikacyjny 43101979600000, ul. ul. Lubelska  39, 24-160  Wąwolnica, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 825 001, e-mail inwestycje@wawolnica.pl, faks 81 8825001 wew. 40.
Adres strony internetowej (url): www.wawolnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IFE.271.1.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy” w ramach projektu „Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy”. Istniejąca technologia SBR oczyszczania ścieków zostanie utrzymana (reaktory SBR). Rozebrane zostaną istniejące obiekty: pompownia ścieków surowych (OB.1r) i punkt zlewny ścieków dowożonych (OB.2r). Ponadto przewiduje się: 1. Budowę nowej głównej pompowni ścieków (zbiornik retencyjny uśredniający z pompownią główną) OB.1: studnia monolityczna zapuszczana metodą bagrowania średnicy zewn. w poziomie terenu 5,7m, wysokość całkowita 10,6m oraz dodatkowe nowe doprowadzenie ścieków surowych do OB.1. 2. Przebudowę i remont istniejącego budynku oczyszczalni (OB.2.1). Przewiduje się: przebudowę/remont pomieszczeń zaplecza z dostosowaniem do obowiązujących przepisów BHP; remont reaktorów SBR i wymiana urządzeń w reaktorach; wymianę stacji dmuchaw; wykonanie zbiornika osadu nadmiernego umożliwiającego jego prawidłową retencję, przewiduje się demontaż zbędnych urządzeń i instalacji (np. instalacja odwadniania osadu). W zakres inwestycji wchodzi wyposażenie oczyszczalni w sprzęt ratunkowy i ochronny, wyposażenie dla obsługi - zakres wg dokumentacji. 3. Rozbudowę istniejącego budynku oczyszczalni (OB.2.2) o wym. szer.7,35m dł. 15,18m: fundamentowanie budynku na 19 palach żelbetowych wierconych CFA, rozbudowa budynku o funkcje: a) pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu (wykonanie kompletnej stacji odwadniania osadu wyposażonej w prasę taśmową, układ magazynowania i dozowania wapna i przenośniki ślimakowe podające osad do magazynu osadu); b) pomieszczenie kontenera na osad (funkcja magazynowania osadu); c) pomieszczenie agregatu prądotwórczego (zabudowa awaryjnego agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni). 4.Remont/modernizacja zbiornika retencyjnego (OB.3); 5.Budowę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych (OB.4): zbiornik żelbetowy dwukomorowy monolityczny o wym.1,8m x3,25m, zagłębiony w gruncie o wys. 2,57m. 6. Budowę biofiltra (OB.5) na żelbetowej płycie fundamentowej: zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego ze zbiornika retencyjnego (OB.3), zbiornika komory odświeżania ścieków dowożonych (OB.7), pomieszczenia sitopiaskownika (w OB.2.1), pomieszczenia prasy (w OB.2.2) i pomieszczenia kontenera na osad (w OB.2.2). 7. Zabudowę automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych (OB.6 - punkt zlewny ścieków dowożonych); 8. Remont/modernizacja zbiornika komory odświeżania ścieków dowożonych (OB.7); 9.Wykonanie zagospodarowania i utwardzenia terenu (plac i drogi wewnętrzne) (OB.10); budowę chodników 47m2, dróg wewnętrznych z kostki betonowej o pow. 360m2, odtworzenie dróg o pow.197,5m2, nasadzenie zieleni izolacyjnej, montaż pergoli, wykonanie trawników. 10.Wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych (przyłącza), technologicznych, elektrycznych nn i sterowniczych, linii elektrycznych oświetlenia terenu wraz z nowymi latarniami. Przebudowa rozdzielnicy głównej RG w dyspozytorni (dyżurce). Wykonanie ( tj. budowa i przebudowa) w istniejącym budynku (OB.2.1): instalacji wewnętrznych, w tym instalacji solarnej. Wykonanie (tj. budowa) w rozbudowie budynku (OB.2.2) instalacji wewnętrznych. 11. Rozbudowa systemu AKPiA dla celów kontroli technologicznej. Zakres robót do wykonania na obiektach: - roboty związane z utrzymaniem oczyszczalni w ruchu podczas budowy (roboty tymczasowe), - niezbędne prace budowlane i rozbiórkowe/demontażowe, - wyposażenie w urządzenia i instalacje technologiczne, - wyposażenie w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne, - próby szczelności,- system monitoringu i wizualizacji, - zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków z pełnym oznakowaniem projektowanych obiektów, - rozruch technologiczny projektowanych obiektów i przekazanie ich do eksploatacji. W zakresie rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni: zmiany polegające na doprowadzeniu ścieków do nowego zbiornika retencyjno-uśredniającego z pompownią główną (OB.1) oraz rozbiórka istniejącej pompowni (OB.1r). Doprowadzenie ścieków z projektowanego OB.1 do budynku oczyszczalni (OB.2.1)- odcinkiem nowoprojektowanym wg. rys.13-T-1. Droga dojazdowa– bez zmian (istniejąca od strony ul. Zamkowej). Zasilenie oczyszczalni w energię elektryczną- z istniejącego przyłącza prowadzącego od stacji transformatorowej Wąwolnica-3. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika bez zmian. Obsługa geodezyjna inwestycji; ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne w rejonie zagłębionych nowych obiektów i kanałów - prace przy ich budowie i wykopach (w tym odwodnieniach) należy prowadzić przy stałym nadzorze geotechnicznym. W trakcie realizacji robót ziemnych prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. W trakcie realizacji robót budowlanych należy stosować się do postanowień, decyzji, opinii wydanych w związku z tą inwestycją. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składa się „dokumentacja projektowa” ( załącznik nr 2 do umowy):  Projekty budowlane,  Projekty wykonawcze,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  Przedmiary robót  Uzgodnienia.

II.4) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV:
45210000-2,
45252121-2,
45232420-2,
45200000-9,
45232440-8,
45232411-6,
45311000-0,
45300000-3,
45231300-8,
45000000-7,
45453000-7,
45232410-9,
45400000-0,
45100000-8,
45111200-0,
45232200-4,
45111291-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
pierwotny termin 30.06.2021r. zmiana terminu do 31.12.2021r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Montażowe „MONTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,  ,  Łuszczów Drugi 108,  20-258,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4715447.15 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/09/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
§ 18 ust. 1 pkt 7 umowy,protokołu nr 3 konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 02.09.2021r. Wykonanie robót budowlanych w zakresie;demontażu istniejącego sitopiaskownika, pomostu obsługowego;wykonanie odcinków rurociągów doprowadzających ścieki do urządzenia;wymiana elementów urządzenia: skorodowanych blach, ślizgów wyrzutników sitopiaskownika, wymiana motoreduktorów, wymiana układu usuwania skratek, przeróbka wyrzutnika skratek, wymiana szafy sterującej, montaż i uruchomienie sitopiaskownika,
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
§ 18 ust. 1 pkt 7 umowy, - protokołu nr 3 konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 02.09.2021r. Wykonanie robót budowlanych w zakresie;demontażu istniejącego sitopiaskownika, pomostu obsługowego;wykonanie odcinków rurociągów doprowadzających ścieki do urządzenia;wymiana elementów urządzenia: skorodowanych blach, ślizgów wyrzutników sitopiaskownika, wymiana motoreduktorów, wymiana układu usuwania skratek, przeróbka wyrzutnika skratek, wymiana szafy sterującej, montaż i uruchomienie sitopiaskownika,
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
§ 18 ust. 1 pkt 7 umowy, - protokołu nr 3 konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 02.09.2021r. Wykonanie robót budowlanych w zakresie;demontażu istniejącego sitopiaskownika, pomostu obsługowego;wykonanie odcinków rurociągów doprowadzających ścieki do urządzenia;wymiana elementów urządzenia: skorodowanych blach, ślizgów wyrzutników sitopiaskownika, wymiana motoreduktorów, wymiana układu usuwania skratek, przeróbka wyrzutnika skratek, wymiana szafy sterującej, montaż i uruchomienie sitopiaskownika,
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Istniejące urządzenie nie funkcjonuje prawidło. Urządzenie nie stanowi zabezpieczenia dla wymienionych już urządzeń technologicznych (pompy, zasuwy, zawory itp.) w kolejnych procesach oczyszczania ścieków na obiekcie oczyszczalni, do których przedostaje się piasek. Ściany sitopiaskownika są skorodowane, powstały wżery. Istniejąca szafa zasilająco-sterownicza nie działa w systemie automatyki, tylko ręcznie. Sekcja odpowiadająca za usuwanie piasku nie pracuje, uszkodzony napęd przenośnika (motoreduktor). Sitopiaskownik nie posiada wewnętrznego zabezpieczenia (by-pass) na wypadek awarii. Roboty budowlane dodatkowe są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie przedmiotowych prac stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
zmiana wynagrodzenia i terminu wykonania zamówienia zawarta w aneksie nr 4
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych