Ogłoszenie nr 560135718-N-2020 z dnia 24.07.2020 r.
Rudniki: Budowa drogi dojazdowej do gruntów Rudniki - Młyny
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531538-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510096848-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi dojazdowej do gruntów Rudniki - Młyny
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Or.271.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Zamówienie obejmuje wykonanie „Budowy drogi dojazdowej do gruntów Rudniki – Młyny o długości 1,285km obejmujące m.in. wykonanie robót ziemnych, rowów otwartych oraz rowów krytych, studni połączeniowych, przepustów, krawężników, chodników przy skrzyżowaniu, wykonanie warstwy mieszanki związanej cementem, wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych gr. 20cm, wykonanie nawierzchni jezdni gr. 5cm z betonu asfaltowego szerokości 3,5m – 5,0m, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10cm, wykonanie zjazdów. Zamawiający nie dopuszcza do wykonania podbudowy kruszywa pochodzenia osadowego: wapieni, dolomitów itp 2. Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 i 1495) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla placów publicznych. Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem obejmującym przedmiot zamówienia oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 .), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 5. Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy. 6. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną w tym dokumentację powykonawczą. 7. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp . 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty budowlane w zakresie konstrukcji i nawierzchni drogi ( m.in. operator koparki, operator walca drogowego, operator układarki mas bitumicznych, brukarz itp.) zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 9. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 10.Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 –letniej gwarancji na wykonane roboty. ( okres gwarancji podlega ocenie). Uwagi: 1.Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.

II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8,
45112000-5,
45223000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 25.09.2020r.- odbiór końcowy bezusterkowy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/07/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Stosownie do treści § 8 umowy, w związku z koniecznością wykonania następujących robót dodatkowych polegających na konieczności wymiany nawierzchni asfaltowej w obrębie skrzyżowania budowanej drogi z drogą publiczną w Rudnikach Wynikających z protokoł konieczności i kosztorysu robót. Zmienia się brzmienie § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1 Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 1) netto 412 531,01zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden 01/100 złotych), 2) obowiązująca stawka podatku VAT -23% 3) brutto 507 413,14zł (słownie: pięćset siedem tysięcy czterysta trzynaście 14/100 złotych),”
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas robót prowadzonych przy budowie drogi dojazdowej Rudniki - Młyny w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Handlową w Rudnikach stwierdzono liczne spękania i ubytki w istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej. W celu poprawy stanu nawierzchni jezdni, podniesienia bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania oraz zachowania jednolitej struktury jezdni drogi gminnej zachodzi konieczność wymiany warstwy ścieralnej jezdni. Istniejącą nawierzchnię należy rozebrać a w tym miejscu wykonać nową warstwę ścieralną o grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 11S. Zamawiający nie mógł przewidzieć ich wykonania wcześniej gdyż konieczność ich wykonania została stwierdzona po rozpoczęciu robót budowlanych. Roboty te nie są ujęte w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Powyższe roboty zwiększają wartość robót. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w ramach umowy zostanie rozliczona w kosztorysie powykonawczym w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych