Ogłoszenie nr 560434314-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Lubichowo: Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych z terenu gminy Lubichowo
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608754-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540226599-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510535425N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53720800000000, ul. ul. Zblewska  8, 83-240  Lubichowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 885 226, e-mail wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl, faks 585 885 340.
Adres strony internetowej (url): bip.lubichowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych z terenu gminy Lubichowo
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZPP.271.2.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu gminy Lubichowo do i ze szkół podstawowych i gimnazjum, organizowanych przez gminę Lubichowo w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 grudnia 2020 r. do 25 czerwca 2021 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć. ZPP.271.2.8.2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych z terenu gminy Lubichowo str. 4 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zelgoszczy - Publiczne Przedszkole w Lubichowie - Publiczne Przedszkole w Lubichowie/ Oddział w Ocyplu. Wykonawca będzie świadczył usługę czterema autobusami przystosowanymi do przewozu uczniów, minimalna ilość miejsc siedzących w każdym z autobusów – powyżej 40 miejsc, w godzinach rannych i w godzinach popołudniowych. Czas dowożenia uczniów do szkół – od godz.6.40 do godz. 8.45 (godziny przyjazdu autobusów do szkół), czas odwożenia uczniów ze szkół od godz. 12.00 do godz. 15.50(godziny wyjazdu autobusów ze szkół)/wg harmonogramu czasowego odwozu uczniów, harmonogram odwozu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego

II.4) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 01.12.2020 do dnia 25.06.2021
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/06/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Strony za obopólną zgodą wprowadzają zmiany do umowy w zakresie terminu wykonania usługi.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony z uwagi na brak możliwości świadczenia przez Wykonawcę usługi ze względu na skutki COVID-19 związane z funkcjonowaniem szkół publicznych.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych