Ogłoszenie nr 560435542-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Ciechocinek: Remont dachu zabytkowego budynku Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S. A. zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571341-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510162609-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 91086997200000, ul. ul. Kościuszki  10, 87-720  Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 836 078, e-mail w.maciejewski@uzdrowiskociechocinek.pl, faks 542 836 295.
Adres strony internetowej (url): www.uzdrowiskociechocinek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Akcyjna z 100 % udziałem w kapitale zakładowym Jednostki Samorządu Terytorialnego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu zabytkowego budynku Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S. A. zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
KP 17/07/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont dachu zabytkowego budynku Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S. A. zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek

II.4) Główny kod CPV: 45212350-4
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 02.08.2019 r. do dnia 31.07.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.09.2022 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca dnia 30.07.2021 r. zwrócił się do zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na rozporządzenie RM z dnia 23.10.2020 r. ustanawiających ograniczenia nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii co spowodowało między innymi problemy z dostępnością materiałów budowlanych koniecznych do realizacji zadania oraz trudności kadrowe. Zarząd U C S. A. przychylił się do przedłużenia terminu wykonania umowy. Przesłanka zmiany umowy określona w przepisie art. 144, ust. 1, pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nie ograniczona przedmiotowo. Zmiana terminu umowy jest neutralna pod względem kosztów.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych